Trivsel - Strategi

Antimobningsstrategi

Trivselspolitik på Øster Åby Friskole og børnehave.

Målsætning

På Øster Åby Friskole har vi fokus på trivsel i skolen, i Tryllefløjten og SFO’en.

Skolen opbygger god trivsel og forebygger mobning ud fra en anerkendende tilgang med nærværende og engagerede voksne. Vi forventer, at alle ansatte, børn og forældre dagligt samarbejder om at fremme trivslen på skolen.

At undgå mobning kræver en fælles indsats. Det er vigtigt, at forældre og elever bliver inddraget i arbejdet med at forebygge mobning og eventuelt bekæmpe mobning.

Børn har forskellige grænser for, hvornår de kan føle sig krænket og forfulgt, og det er vigtigt at være opmærksom på dette uden hverken at overdramatisere eller bagatellisere.

Hvad er mobning

”Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssig og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.” (Arbejdsmiljøtilsynets definition på mobning).

Krænkende handlinger kan være:

  • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark osv.
  • Handlinger ledsaget af ord, trusler, hån eller at sige ugehagelige eller lede ting
  • Handlinger uden ord ved grimasser, gestus m.v.
  • Udelukkelse af fællesskabet
  • Digitale ”overgreb” på sms, snapchat, facebook m.v.

Forebyggende indsats.

I skolen

Skolen vægter og ønsker at fremme en høflig og imødekommende sprogtone – den gode tone. Det tilstræbes, at eleverne såvel i deres indbyrdes kommunikation som i kommunikationen med de voksne anvender en sprogtone, der fremmer det gode samarbejde og undervisningsmiljø.

Dette indebærer at:

1.    Eleverne gøres opmærksom, at skolen ikke ønsker brug af bandeord eller at skældsord om noget eller nogen.

2.    Eleverne gøres opmærksom på den hårfine grænse mellem at sige noget ”for sjov” og det at drille og mobbe.

Alle skolens voksne siger fra ved dårlige opførsel, nedladende kommentarer og bevidste udefrysninger.

Allerede når der konstateres smådrillerier, bør der gribes ind og undersøges nærmere om alle involverede parter finder drillerierne i orden. Det er altid legalt at sige fra – også over for smådrillerier.

Erfaringsmæssigt knytter mobning sig ofte til frikvartererne og derfor er der 2 gårdvagter i hvert frikvarter. Det er vigtigt, at alle elever fortæller det til en voksen, hvis de oplever, at nogen bliver drillet.

Hvert år i marts afholder skolen en trivselsdag med aktiviteter, der skal være med til at fremme samvær og ansvar for hinandens positive skolehverdag. Hver klasse udarbejder gode trivselsplaner, som hænges op i klassen. På mindst et forældremøde årligt er trivsel et tema. I forhold til det enkelte barn tales der om trivsel på skolehjemsamtalerne. Der kan altid aftales ekstra skolehjemsamtaler efter ønske fra skole eller hjemmet.

I hjemmet

Det er af stor betydning, at der i hjemmet tales pænt om klassekammerater, andre forældre – og det samme gælder skolen og de ansatte.

Det er vigtigt, at hjemmet støtter op om skolens arbejde omkring elevernes sociale relationer f.eks. gennem legegrupper, klassearrangementer m.v.

Skulle det alligevel ske…

Hvis et barn bliver mobbet, er lærere og pædagoger på skolen forpligtede til at gribe ind. Bliver man som forælder bekendt med, at der forekommer mobning på skolen, er det vigtigt at man tager kontakt til skolen herunder klasselæreren, så problemets omfang kan afdækkes.

Bliver man som elev udsat for mobning, er det vigtigt at eleven gør opmærksom på dette. Eleven kan fortælle om problemet derhjemme eller henvende sig til skolens lærere.

Er et barn blevet mobbet, afvikler lærerne samtaler med de involverede. Samtalerne gentages efter en kortere periode som opfølgning. Skolen tager også kontakt med de involverede forældre. Forældrene vil også blive inddraget i løsningen af problemet.

Hvis mobberen ikke stopper sin adfærd, kan det blive nødvendigt at sanktionere. Der kan blandt andet blive tale om observation i frikvarterer.

Digital mobning

Forebyggende informeres eleverne om web-etik på diverse platforme.

Denne form for mobning kan være svær at spotte, da den foregår over nettet eller på sms. Hvis en elev modtager en besked af krænkende karakter, skal den gemmes og vises til en voksen. Beskeder skal tages alvorlig også første gang. Alle har pligt til at gribe ind ved kendskab til mobning/krænkelse.

Hvis der er mistanke om eller der rettes henvendelse om, at en elev udsættes for digital mobning – tager klasselæreren kontakt til de implicerede parter og forældrene inddrages. I særlige tilfælde inddrages it-administrator og skolens ledelse.

SSP-konsulenter kan inddrages både forebyggende, og hvis der er noget af krænkende karakter.