Praktisk info

Ferieplan skoleåret 2022-2023

Sommerferie  (lørdag den 25. juni 2022)

mandag den 8. august 2022

Efterårsferie lørdag den 15. oktober søndag den 23. oktober
Juleferie lørdag den 22. december tirsdag den 3. januar 2023
Vinterferie lørdag den 11. februar søndag den 19 februar
Påskeferie lørdag den 1. april mandag den 10. april
St. bededag fredag den 5. maj søndag den 7. maj
Kr. Himmelfartsferie torsdag den 18. maj søndag den 21. maj
Pinseferie


Grundlovsdag
lørdag den 27. maj


mandag den 5. juni
mandag den 29. maj
Sommerferie lørdag den 24 juni til og med uge 31. (6. august 2023)

Nævnte dage inkl.


Ferieplan skoleåret 2021 – 2022

Sommerferie (28.06.2021) Onsdag den 11. august
Efterårsferie mandag den 18. oktober fredag den 22. oktober
Juleferie onsdag den 22.  december mandag den 3. januar 2022
vinterferie mandag den 14. februar fredag den 18. februar
Påske mandag den 11. april mandag den 18. april
Bededag fredag den 13. maj
Kr. Himmelfart torsdag den 26. maj søndag den 29. maj
Pinse lørdag den 4. juni mandag den 6. juni
Sommerferie lørdag den 25. juni tirsdag den 9. august 2022

PPR er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver dagtilbud, skoler og forældre om børn og unge mellem 0-18 år.

PPR’s primære opgave er at give almen og specialpædagogisk rådgivning, vejledning undersøgelse og vurdering – samt give forslag til videre foranstaltning.

PPR’s primære opgaver er i relstion til Folkeskoleloven.

Kontakt www.pprsvendborg.dk

Karen Lise Gaardsvig er vores tilknyttede skolepsykolog.

   

Vi har 2 busser, der henter elever hver morgen, og kører dem hjem efter skoletid – SFO-tid. Dog senest afgang fra skolen/SFO kl. 15. Det er skolens pedeller, der er chauffører.

Forældre skal tilmelde sig skolebusordningen for et skoleår af gangen.

Tilmelding er i maj/juni måned.

Hvert år inden sommerferien bliver køreplaner udarbejdet for det kommende skoleår.

Det aftales for hver familie, hvor eleven skal stå på. Nogle hentes på hjem-adressen, andre på aftalte opsamlingssteder.

NB: Hvis afstanden fra bopæl/opsamlingssted til skolen er for stor, kan vi ikke tilbyde buskørsel. Dette afgøres i hvert enkelt tilfælde.

Priser for at køre med skolens busser kan ses under menupunktet TAKSTER – under skolen.

Kirsten Tornøe Iversen er vores tilknyttedesundhedsplejerske for skoleog børnehave. Tlf 2488 6788 Mail: [email protected] Jeg er primært på skolen om mandagen, men I er altid velkomne til at kontakte mig på intra eller telefon. Sundhedsplejens tilbud til skoleelever 2019/2020 Alle skoler i Svendborg Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Hendes opgave er at
  • opspore sygdom og/eller fejludvikling
  • iværksætte sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger
  • oplyse og vejlede børn og forældre med henblik på at fremme børnenes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Dette gøres ved undersøgelser og samtaler med eleverne og evt. deres forældre samt ved forskellige sundhedspædagogiske aktiviteter. Sundhedsplejen tilbyder således:
  • individuel undersøgelse og samtale i 0. klasse. Indskoling.
  • screening af vækst i 1. klasse samt opfølgning fra 0.klasses undersøgelse
  • screening af vækst i 3. klasse
  • sundhedspædagogisk aktivitet i 5. klasse. Fx pubertetsundervisning
  • individuel undersøgelse og samtale i 6. klasse
  • individuel undersøgelse og samtale i 8. eller 9. klasse. Udskoling.
For elever med særlige behov tilrettelægges en særlig indsats i samarbejde mellem forældre, sundhedsplejerske og lærere. Den specifikke sundhedsplejefaglige indsats på skolerne aftales mellem sundhedsplejersker og lærere. Der kan forekomme individuelle variationer på de enkelte skoler, da indsatsen altid forsøges rettet mod de behov der opstår. Forældre kan orientere sig i deres barns journal på www.sundhedsvejen.dk Sundhedsplejersken indhenter samtykke til at barnet må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud gældende for hele skoleforløbet. Forældre, elever, lærere og øvrige samarbejdspartnere er altid meget velkomne til at rette henvendelse til sundhedsplejersken om sundhedsrelaterede problemstillinger. Med venlig hilsen Jane Zenker Bergenhagen – Leder af Sundhedsplejen – Svendborg Kommune Mail: [email protected]

Støttekredsen er et stående udvalg under bestyrelsen for Øster Åby Friskole

Formål

Støttekredsens formål er at gennemføre og understøtte forskellige aktiviteter til glæde for elever og forældre, samt andre med interesse for Øster Åby Friskole.

Udvalgets aktiviteter skal medvirke til at samle forældrene og eleverne på tværs af klasserne i fællesskabet ved udvikling og gennemførelse af aktiviteter

Aktiviteterne er medvirkende til at skaffe midler til ekstraordinære anskaffelser til skolen og børnehave.

Aktiviteter udvikles og planlægges af udvalget

Nye aktiviteter skal godkendes af skolens bestyrelse.