Praktisk info

Ferieplan skoleåret 2022-2023

Sommerferie (lørdag den 25. juni 2022)

mandag den 8. august 2022

Efterårsferielørdag den 15. oktobersøndag den 23. oktober
Juleferietorsdag den 22. decembertirsdag den 3. januar 2023
Vinterferielørdag den 11. februarsøndag den 19 februar
Påskeferielørdag den 1. aprilmandag den 10. april
St. bededagfredag den 5. majsøndag den 7. maj
Kr. Himmelfartsferietorsdag den 18. majsøndag den 21. maj

Pinseferie

Grundlovsdag

lørdag den 27. maj

mandag den 5. juni

mandag den 29. maj
Sommerferielørdag den 24 junitil og med onsdag 9. august 2023

Nævnte dage inkl.

 

Ferieplan skoleåret 2021 – 2022

Sommerferie(28.06.2021)Onsdag den 11. august
Efterårsferiemandag den 18. oktoberfredag den 22. oktober
Juleferieonsdag den 22.  decembermandag den 3. januar 2022
vinterferiemandag den 14. februarfredag den 18. februar
Påskemandag den 11. aprilmandag den 18. april
Bededagfredag den 13. maj 
Kr. Himmelfarttorsdag den 26. majsøndag den 29. maj
Pinselørdag den 4. junimandag den 6. juni
Sommerferielørdag den 25. junitirsdag den 9. august 2022

PPR er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver dagtilbud, skoler og forældre om børn og unge mellem 0-18 år.

PPR’s primære opgave er at give almen og specialpædagogisk rådgivning, vejledning undersøgelse og vurdering – samt give forslag til videre foranstaltning.

PPR’s primære opgaver er i relstion til Folkeskoleloven.

Kontakt www.pprsvendborg.dk

Karen Lise Gaardsvig er vores tilknyttede skolepsykolog.

   

Vi har 2 busser, der henter elever hver morgen, og kører dem hjem efter skoletid – SFO-tid. Dog senest afgang fra skolen/SFO kl. 15. Det er skolens pedeller, der er chauffører.

Forældre skal tilmelde sig skolebusordningen for et skoleår af gangen.

Tilmelding er i maj/juni måned.

Hvert år inden sommerferien bliver køreplaner udarbejdet for det kommende skoleår.

Det aftales for hver familie, hvor eleven skal stå på. Nogle hentes på hjem-adressen, andre på aftalte opsamlingssteder.

NB: Hvis afstanden fra bopæl/opsamlingssted til skolen er for stor, kan vi ikke tilbyde buskørsel. Dette afgøres i hvert enkelt tilfælde.

Priser for at køre med skolens busser kan ses under menupunktet TAKSTER – under skolen.

Kirsten Tornøe Iversen er vores tilknyttedesundhedsplejerske for skoleog børnehave. Tlf 2488 6788 Mail: [email protected] Jeg er primært på skolen om mandagen, men I er altid velkomne til at kontakte mig på intra eller telefon. Sundhedsplejens tilbud til skoleelever 2019/2020 Alle skoler i Svendborg Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Hendes opgave er at
  • opspore sygdom og/eller fejludvikling
  • iværksætte sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger
  • oplyse og vejlede børn og forældre med henblik på at fremme børnenes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Dette gøres ved undersøgelser og samtaler med eleverne og evt. deres forældre samt ved forskellige sundhedspædagogiske aktiviteter. Sundhedsplejen tilbyder således:
  • individuel undersøgelse og samtale i 0. klasse. Indskoling.
  • screening af vækst i 1. klasse samt opfølgning fra 0.klasses undersøgelse
  • screening af vækst i 3. klasse
  • sundhedspædagogisk aktivitet i 5. klasse. Fx pubertetsundervisning
  • individuel undersøgelse og samtale i 6. klasse
  • individuel undersøgelse og samtale i 8. eller 9. klasse. Udskoling.
For elever med særlige behov tilrettelægges en særlig indsats i samarbejde mellem forældre, sundhedsplejerske og lærere. Den specifikke sundhedsplejefaglige indsats på skolerne aftales mellem sundhedsplejersker og lærere. Der kan forekomme individuelle variationer på de enkelte skoler, da indsatsen altid forsøges rettet mod de behov der opstår. Forældre kan orientere sig i deres barns journal på www.sundhedsvejen.dk Sundhedsplejersken indhenter samtykke til at barnet må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud gældende for hele skoleforløbet. Forældre, elever, lærere og øvrige samarbejdspartnere er altid meget velkomne til at rette henvendelse til sundhedsplejersken om sundhedsrelaterede problemstillinger. Med venlig hilsen Jane Zenker Bergenhagen – Leder af Sundhedsplejen – Svendborg Kommune Mail: [email protected]

Støttekredsen er et stående udvalg under bestyrelsen for Øster Åby Friskole

Formål

Støttekredsens formål er at gennemføre og understøtte forskellige aktiviteter til glæde for elever og forældre, samt andre med interesse for Øster Åby Friskole.

Udvalgets aktiviteter skal medvirke til at samle forældrene og eleverne på tværs af klasserne i fællesskabet ved udvikling og gennemførelse af aktiviteter

Aktiviteterne er medvirkende til at skaffe midler til ekstraordinære anskaffelser til skolen og børnehave.

Aktiviteter udvikles og planlægges af udvalget

Nye aktiviteter skal godkendes af skolens bestyrelse.