Fakta og vedtægter

Fakta

Tryllefløjten er en privat børnehave, under Øster Åby Frisksole.

Børnehavens øverste myndighed er Friskolens bestyrelse. Børnehaven har egen forældrevalgt bestyrelse, der fastsætter principper for børnehavens daglige virke, i fællesskab med børnehaveleder og medarbejdere.

Tryllefløjten er normeret op til 44 børn. 

Vi har en personalegruppe der tæller 8 personer, endvidere er der tilknyttet vikarer til børnehaven, der rykker ud ved sygdom og ferie, i personalegruppen.

Vi har en daglig åbningstid fra 6.30—16.30.

Vi har ferielukket mellem jul og nytår, dagen efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag samt uge 29 og 30.

Vi er forpligtet til, i følge lovgivningen, at tilbyde  pasning til de børn der ikke kan holde fri, de pågældende dage. Hvis dette er tilfældet, indkalder vi personale til pasning på skolens område.

En børnehaveplads i Tryllefløjten koster: Se under takster på skolens hjemmeside.

Prisen inkluderer: morgenmad, frugt til formiddagsmad, eftermiddagsmad, samt mad den sidste mandag i måneden.

Tryllefløjtens bestyrelse har fravalgt frokost ordning i børnehaven.

Man kan skrive sit barn på venteliste til Tryllefløjten, ved at kontakte børnehaven eller skolen, få en snak og efterfølgende få tilsendt indmeldel-sespapirer, som returneres udfyldt.

Børnene kommer på vores børneliste, efter den dato indmeldelsens blanketten er registreret modtaget på skolen, eller i børnehaven. Børn kan starte i børnehave, den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Pladserne tildeles efter følgende kriterier :

1. Søskenderelationer på skolen eller i børnehaven.

2. Årgange

3. Alle andre efter anciennitetsdato.

Udmeldelse sker via en udmeldelses blanket som fås på skolen eller i bør-nehaven. Udmeldelsen sker med minimum en måneds varsel, ved udgangen af en måned.

Det er altid en god ide at få ens barn skrevet op til kommunal pasning, sideløbende med opskrivning til Tryllefløjten, for det tilfælde at der ikke er plads til barnet i Tryllefløjten. Husk at afmelde denne på den digitale pladsanvisning i kommunen, når/hvis der tilbydes plads i Tryllefløjten.

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens § 36 a. og dagtilbudslovens § 20

Vedtægter for Tryllefløjten.

§ 1

I henhold til § 1 i Øster Åby Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Svendborg Kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dag­tilbuds­loven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Under­visningsministeriet har godkendt med ud­gangspunkt i friskoleloven.

§ 2

I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i privat­institutionen have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Forældrebestyrelsen nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til friskolens vedtægt, og forældrebestyrelsen skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.

§ 3

Friskolens formål i vedtægten for den selvejende institution skal i forhold til driften af privatinstitutionen (børnehaven) ses i lyset af følgende:

Privatinstitutionen skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som kommunen stiller i henhold til kravspecifikationen. Privatinstitutionen opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.

Målsætningen for privatinstitutionens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.

Privatinstitutionen står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til elevernes opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre.

§ 4

Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i privatinstitutionen (børnehaven). Bestyrelsen består desuden af en ledelses­re­præsentant og en medarbejderrepræsentant.

stk. 2.

Forældrebestyrelsen skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt børne­haveforældrene, en ledelsesrepræsentant udpeget af friskolens bestyrelse og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne.

stk. 3.

Medlemmer af forældrebestyrelsen vælges for ét år. De tre forældrerepræsentanter vælges på et årligt valgmøde inden udgangen af marts måned. Det samme gælder for valg og udpegning af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

stk. 4.

Genvalg kan finde sted. Det vælges hvert år mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrebestyrelsen. Forældrerepræsentanter skal udtræde af bestyrelsen, når de ikke længere har børn i privatinstitutionen (børnehaven).

§ 5

Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for bestyrelsens indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger.

stk. 4.

Den daglige leder af børnehaven benævnes afdelingsleder, og pågældende er ansvarlig over for friskolens bestyrelse og friskolens daglige leder. Afdelingslederen skal i samarbejde med forældrebestyrelsens formand medvirke til forberedelse af møder i forældrebestyrelsen og forelægge emner til drøftelse.

§ 6

Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for privatinstitutionens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen og ved bestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution.

stk. 2.

Forældrebestyrelsen har indstillingsret, når friskolens bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i privatinstitutionen (børnehaven). Forældrebestyrelsen har i øvrigt udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål, og der skal aftales, hvordan udtaleretten udøves i forhold til skoleleder og friskolens bestyrelse.

stk. 3.

I samarbejde med privatinstitutionens ledelse og medarbejdere medvirker forældrebestyrelsen ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal inde­holde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i institutionens liv og virke.

§ 7

Den overordnede ledelse af privatinstitutionen varetages af friskolens bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i privatinstitutionen, regnskabs- og budget­forhold, løn- og over­ens­komstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af for­ældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere friskolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af friskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som privatinstitutionen skal opfylde.

§ 8

Børnehaven er normeret til 35 børn, dog 40 børn i belastede perioder. Personalegruppen tæller 6 fastansatte, 1 studerende eller PAU elev, samt et antal vikarer der rykker ud ved sygdom og ferier .

Den daglige åbningstid er 6.30 – 16.30.

Børnehaven har ferielukket mellem jul og nytår, dagen efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag, samt uge 29 og 30.

Børnehaven er ifølge lovgivningen, forpligtet til at tilbyde alternativ pasning, til de børn der ikke kan holde fri de pågældende dage. Dette aftales med børnehaven.

Man kan skrive sit barn op til børnehaven, ved at kontakte børnehaven eller skolen, få en snak og efterfølgende få tilsendt indmeldelsespapirer, som returneres udfyldt.

Børnene kommer på vores børneliste, efter den dato indmeldelsen er registreret modtaget på skolen eller i børnehaven. Børn kan starte i børnehaven, den første i den måned hvor barnet fylder 3 år.

Pladserne tildeles efter følgende kriterier:

1. Søskenderelationer på skolen eller i børnehaven.
2. Alle andre efter anciennitetsdato.

Udmeldelse sker via en udmeldelsesblanket, som fås på skolen eller i børnehaven. Udmeldelsen sker med minimum en måneds varsel, ved udgangen af en måned.

§ 9

Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter reglerne herom.

§ 10

Dette bilag til friskolens vedtægt skal forelægges Svendborg Kommune til godkendelse. Ændringer besluttes i friskolens bestyrelse efter høring i forældrebestyrelsen.

Godkendt af friskolens bestyrelse, Øster Åby den 11/12 2007.

Vedtægterne ændret med indførelse af § 8, september 2014

Rettet i forhold til ansatte og vælgermøde tidsramme august 2015

Rettet i forhold til valgtidspunkt, valg af bestyrelsesmedlemmer (marts i stedet for oktober) – marts 2019