Tværfjløjtens pædagogik

Menneskesyn:

Mennesket fødes som et unikt individ, der udvikles og dannes i samspil med omverdenen. Det er vigtigt, at man bliver mødt, hvor man er og møder andre der, hvor de er. Den enkelte skal ses og høres og mødes med positive forventninger. 

Anerkendende pædagogik

At lytte, kunne sætte sig i den andens sted og ikke være bedrevidende.

At alle relationer er ligeværdige, men ikke nødvendigvis jævnbyrdige.

At skabe balance mellem udfordring og færdigheder.

At vise åbenhed og indgå åbent i relationen.

At vise at alle følelser er tilladt.

At bekræfte ressourcer, handle ligeværdigt, opmuntre, tilbyde, vise indføling og positiv interesse, udtrykke respekt, værdsætte, tage barnet og dets behov alvorligt, tale med barnet, ærlighed, vise opmærksomhed, vise interesse, være nærværende og rummelig

At guide til positive kommunikationformer.

At pædagoger skal være til rådighed, tilgængelige, handlekraftige, opmuntrende, imødekommende, empatiske, skabe tryghed, give tydelige signaler og positive forventninger.

Relationspædagogik

Leg, sociale relationer og især venskaber er noget, som betyder meget for børn. Det er i udstrakt grad børn selv, der som sociale medspillere skaber deres relationer og venskaber.

Gennem relationer og venskaber lærer børnene at udvikle deres sociale færdigheder. Vi støtter op om barnets leg ved at guide i de situationer, hvor der er brug for det. Vi sætter fælles aktiviteter i gang, hvor børnene prøver deres færdigheder af. 

Vi skaber socialt liv gennem faste aktiviteter i samlingerne, spisning og andre fællesaktiviteter. Vi skaber relationer på tværs af gruppen og lidt senere med SFO’en ved f.eks. fælles eftermiddage i huset eller under fælles leg på legepladsen. Vi forsøger, at skabe samhørighed, ansvarlighed og tryghed i fællesskabet. 

Vi fortæller børnene med sprog og handling, hvad det vil sige at være en god ven, om kvaliteter i venskabet og om, hvordan man behandler andre mennesker. Vi skaber rum for tryghed og udvikling, f.eks. ved, at børnene skal holde i hånd på gå ture. Børnene lærer at vente på tur og hjælpe hinanden. 

Vi er opmærksomme på, at vi som voksne er rollemodeller og at udviklingen af sociale kompetencer er en kompleks størrelse som kræver tid og udvikling. 

Vi står inde for vores grundværdier og giver udtryk for vores holdninger samtidig med, at vi giver plads til børnenes meninger og følelser. Børn skal opleve pædagoger, der engageret skaber kontakt til andre f.eks.  forældre eller kollegaer, og som forstår at lytte, samtidig med at de tør give udtryk for egne oplevelser, holdninger og følelser. 

Arbejdsprocesser

Relationer er vigtige for børns personlighedsdannelse, men for at relationen har en virkning, skal vi være sammen om noget, der optager os f.eks. en aktivitet eller andet, altså ‘Det fælles tredje’.  

Tværfløjtens hverdagsrytme vil samspillet med børnene ofte tage udgangspunkt i ‘Det fælles tredje’, det kan f.eks. være opgaver, lege eller aktiviteter.

Hvis ‘Det fælles tredje’ skal være berigende, skal børnene, så vidt muligt deltage i hele arbejdsprocesser. Med det mener vi, at deltage i beslutningen, planlægningen, udførelsen og værdsættelsen af arbejdsprocessen.

Barnets udvikling skal gå i retning af, at det i stadig større grad opnår sin identitet og selvværdsfølelse baseret på sin egen personlighed, sin egen evne til at handle ud fra sine ønsker og behov, dvs. sine egne arbejdsprocesser.

Hvis vi har mulighed for at deltage i alle arbejdsprocessens faser, og hvis vi bruger denne mulighed, engagerer vi os personligt. Så vil vi også forsøge at lægge så meget kvalitet i det som muligt. Det er naturligt, at den arbejdsproces vi engagerer os i, ønsker vi at udføre så godt, vi er i stand til det. 

Tæt og konstruktivt forældresamarbejde

Hensigten med et tæt og konstruktivt forældresamarbejde er, at vi sammen skaber de bedste forudsætninger for barnets trivsel og udvikling.

Pædagogerne og forældrene har hver især en unik viden om, hvordan barnet trives, udvikler sig og lærer. En viden vi skal dele til gavn for barnet. Et fælles fokus på, hvad der er vigtigt for barnet, en nysgerrighed, som vi i fællesskab kan tage udgangspunkt i, når vi f.eks. arbejder med at understøtte barnets trivsel og udvikling. Det kan også handle om at tale sammen om, hvad barnet er god til, hvad der går godt eller om de udfordringer, barnet har i hjemmet eller i Tværfløjten, og som er vigtigt, vi tager os af i fællesskab. Har vi dette samarbejde for øje, skaber vi for barnet en sammenhængende hverdag.

En forudsætning for et tæt og udviklende forældresamarbejde er, at vi i fællesskab afstemmer vores forventninger til hinanden. Dette vil praktisk ske under et forudgående forældremøde.

Når vi har afholdt forældremødet skabes med jeres input vores fælles samarbejdsstruktur. F.eks. hvordan vi dagligt udveksler viden i hente- og bringesituationer. At vi er ambassadører for at dialogen foregår i tråd med vores værdigrundlag, så forældrene føler sig imødekommet og taget alvorlige.