ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Evaluering

Evalueringskultur på Øster Åby Friskole.

Skolens værdigrundlag bygger på det Grundtvig-koldske skolesyn. Det indebærer bl. a. forpligtende fællesskab, tryghed og rummelighed.

Den enkelte bidrager til fællesskabet med sin personlighed og sit engagement og møder tryghed og rummelighed.

Gennem den åbne samtale møder børn og voksne troværdige og ansvarlige mennesker og oplever at blive værdsat og taget alvorligt.

Skolen medvirker til, at børnene udvikler et medlevende og aktivt forhold til tilværelsen med respekt for det enkelte menneske.

Den enkelte må vise interesse og initiativ i en demokratisk skole, for demokrati er både en ret til medbestemmelse og en pligt til at tage et medansvar.

Billede 38 - DSCF9184.jpg     DSCF0857.jpg

 

Evalueringen tager udgangspunkt i vores syn på barnet.

 •  børn er udrustet med forskellige evner og vokser op i forskellige sociale miljøer
 •  børn udvikler sig i forskellige tempi afhængig af deres personlige udviklingstrin og modenhed
 •  børn udvikler sig individuelt og i samvær med andre

Evaluering.

Vi definerer evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag som at iagttage og vurdere f. eks. et fokusområde fra skolehverdagen eller undervisningsforløb i forhold til en målsætning med henblik på et fremadrettet pædagogisk arbejde

Lærerens rolle i samværet med børnene.

 •  læreren er en tydelig rollemodel for børnene
 •  læreren er engageret
 •  læreren er veluddannet
 •  læreren medvirker til, at børnene udvikler sig i trygge rammer
 •  læreren er med til at styrke børnenes selvværd
 •  læreren sørger for, at undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen, og at de enkelte fag er ligeværdige
 •  læreren medvirker til at give børnene ansvarsfølelse både over for sig selv og over for andre
 •  læreren har medansvar for at styrke det forpligtende fællesskab
 •  læreren er medvirkende til at udvikle og styrke børns forskellige evner

 

På Øster Åby Friskole har vi tradition for løbende evaluering på hele skolens hverdag / virke.

Undervisning.

Undervisningen tilrettelægges overordnet ud fra skolens læseplaner og tilpasses den enkelte elev gennem lærerens iagttagelser og pædagogiske viden

 •  Elevdifferentiering ud fra lærerens kendskab til eleven
 •  Lærerens respons på elevens mundtlige, skriftlige og praktisk/musiske aktiviteter
 •  Lærerens respons på projektarbejde, samt på emnearbejde og tværfagligt arbejde, både inden for den enkelte klasse og på tværs af klasserne
 •  Særlig opmærksomhed omkring evalueringen i forbindelse med opnåelse af delmål i de enkelte fag, bl.a. ved skolehjemsamtaler og samtaler med den enkelte elev
 •  Afsluttende prøver i 9. kl. Der gives karakterer i 9. kl., og eleven skal aflægge de af ministeriet obligatoriske og udtrukne prøver
 •  Tilsyn. Forældre og skolens tilsynsførende fører tilsyn med, at skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
 • Forældredag. Forældre inviteres hvert år, en lørdag om året, til at være med i undervisning i børnehaveklassen, 1., 2., 3., 4., 5., og 6. klasse. I øvrigt er forældrene altid velkomne til at overvære den daglige undervisning

 

Forpligtende samarbejde.

 •  Den daglige, tætte og uformelle kontakt mellem lærer/elev både socialt og fagligt
 •  Skolen kontakter hjemmet, hvis eleven ikke trives eller er ved at gå i stå i sin læringsproces
 •  Skolen forventer ligeledes, at hjemmet informerer om væsentlige ændringer, der har betydning for barnets dagligdag
 •  Har et barn specifikke danskfaglige / matematikfaglige vanskeligheder, indstilles det til en læseprøve / matematikprøve
 •  Iagttages der i indskolingen sproglige, emotionelle eller adfærdsmæssige vanskeligheder, og vurderes disse at være af særlig karakter, inddrages PPR
 •  Iagttages der i løbet af barnets skoletid emotionelle eller adfærdsmæssige vanskeligheder, kan eleven indstilles til psykolog
 •  Der afholdes regelmæssige tværfaglige- og konsultative møder mellem skole, PPR, Sundhedsplejerske, og familieafdelingen
 •  Der tilbydes skole/hjemsamtaler på alle klassetrin - fra 4. kl. deltager eleven
 •  Bhkl.: børnehaveklasselederen og kommende dansklærer deltager samt SFOLederen ved de børn, der er tilmeldt SFO-en.
 •  1. kl. - 3.kl.: dansk- og matematiklæreren deltager samt SFO-lederen ved de børn, der er tilmeldt SFO-en.
 •  4. kl. – 8. kl. : dansk- og matematiklæreren deltager.
 •  9. klasse: samtlige lærere i de prøveforberedende fag

 

Pædagogiske prøver.

 •  Pædagogiske prøver kan anvendes for at bekræfte eller afkræfte lærerens iagttagelser
 •  I børnehaveklassen kan KTI- prøven anvendes (en modenhedsprøve / en  tegneiagttagelse )
 •  Danskprøver.
  • OS 64 og OS 120 ( gruppe) 1. – 2. kl.
  • SL 40 og SL 60 ( gruppe ) 3. – 4. kl.
  • IL-basis ( gruppe og individuel )
  • IL-prøverne ( induviduel )
  • ST- prøven ( staveprøven )
  • TL-prøven ( gruppe)
 •  Matematikprøver.
  • RM-prøver ( de gamle)
  • FG / MG-prøver ( de nye )

 

Pædagogisk samarbejde.

 •  Lærermøder
 •  Temalærermøder
 •  Fagudvalgsmøder
 •  Samarbejde i forbindelse med emnedage og skoles traditioner
 •  Samarbejde i forbindelse med tværfaglige dage
 •  Pædagogiske dage
 •  Personalesamtaler