Bevægelsespolitik

Bevægelsespolitik – Øster Åby Friskoles SFO

Bevægelsespolitikken er baseret på skolens værdigrundlag, der bygger på det Grundvig-Koldske skolesyn. Den enkelte bidrager til fællesskabet med sin person-lighed og sit engagement og møder tryghed og rummelighed. Gennem den åbne dialog møder børn og voksne troværdige og ansvarlige mennesker og oplever at blive værdsat og taget alvorligt. Skolen medvirker til, at børnene får et medlevende og aktivt forhold til tilværelsen med respekt for det enkelte menneske. Den enkelte må vise interesse og initiativ i en demokratisk skole, for demokrati er både en ret til medbestemmelse og en pligt til at tage et medansvar.

 • At voksne opleves som gode inspirerende rollemodeller.
 • At børnene motiveres til at afprøve egne grænser i et trygt og udfordrende miljø.
 • At børnene oplever idræt, leg og bevægelse alsidigt og udfordrende – både fysisk, mentalt og socialt.
 • At voksne skaber læringsmiljøer, der både tilgodeser og støtter det ”hele” barns udviklingspotentiale.

Børn
Mål Indsats
At børnene oplever idræt, leg og bevægelse som både trygt og sjovt.
 • Personalet er helt eller delvis med i aktiviteten.
 • Aktiviterne opleves inspirerende og motiverende.
 • At vi er to voksne til aktiviteten.
At børnene gennem idræt, leg og bevægelse udvikler sig.
 • Aktiviteterne opleves inspirerende og motiverende.
 • Børnene oplever engagerede voksne i samværet.
At alle børn bliver mere fysisk aktive.
 • Gradvis inddrage børnene i beslutninger om aktiviteter.
 • At børnene dagligt/ugentligt oplever at være med i aktiviteter.
 • At personalet inddrager aktiviteter, hvor også passive børn motiveres.
At børnene er med i ”hele arbejdsprocesser”.
 • Børnene er med fra ideoplæg til planlægning, udførelse og evaluering af aktiviteten.
At børnene bliver mere initiativrige.
 • Børnene oplever, at både børn og voksne bakker op om deres aktivitetsforslag.
 • At aktiviteterne er sjove.
 • At børnene deler deres viden med hinanden.
 • At børnene oplever at både hoved og krop erfaringsdanner.
 • At børnene opnår et bedre fysisk velvære.
At børnenes tolerance styrkes.
 • Fysiske aktiviteter med fokus på tolerance.
Skolen
Mål Indsats
At skolen og børnehaven gør brug af vores uddannelse.
 • Vi inddrages i relevante perioder – undervisningstimer, frikvarter, emneuger, sportsdage, støttetimer, aktivitetstimer i børnehave.
 • At personalet ansat i kombinationsstillingerne anvender uddannelsen i skoletimerne.
At SFO-personale anvender uddannelsen i undervisning.
At børnenes adfærd drøftes/evalueres mellem SFO/lærere.
 • Samarbejde med fokus på hele klassen eller enkelte børn.
At skolen bakker op om mulige investeringer, der kan fremme børnenes udvikling.
 •  At bestyrelsen jævnligt informeres
Samarbejde med andre idræt, leg og bevægelses-sfoér og foreninger
 Mål Indsats
At SFO’erne samarbejder og vidensdeler.
 • At SFO’erne jævnligt deler ud af deres aktivitetserfaringer.
 • At vi efter uddannelsesforløb fastholder et samarbejde.
At vi inviterer og besøger andre SFO’er og foreninger i nærmiljøet.
Succeskriterier Dokumentation/evaluering
Der er en succes når: Vi dokumenterer og evaluerer aktiviteterne på følgende måder:
 • En spontan eller planlagt aktivitet gennemføres.
 • Vi oplever, at vores idræt, leg og bevægelses aktiviteter spreder sig som ringe i vandet.
 • Børn og personale udvikler sig.
 • Når øvrigt personale eller forældre forholder sig nysgerrigt.
 • Mål omsættes i hverdagen.
 • Efter aktiviteten evaluerer vi med og uden børn.
 • Relevante billeder med tekst ligges ugentlig ud på facebook.
 • Evaluere på personalemøder.


Vi har en vision om, at børn udvikler sig gennem idræt, leg og bevægelse til trygge, initiativrige og tolerante børn. At alle børn skal være fysisk aktive, og at børnenes fysik påvirker deres koncentration og indlæringsmuligheder positivt. 

 

SFOéns medarbejder har gennemgået en uddannelse hos DGI i idræt, leg og bevægelse. I august 2011 blev Øster Åby friskoles SFO første gang certificeret som “idræts, leg og bevægelses-SFO”. 

 

Et af vores vigtigste mål med DGI er, at gøre idræt, leg og bevægelse til en vigtig og gennemgående del af børnenes hverdag. Vi tror på, at oplever de glæden ved at bevæge sig og dyrke idræt i en tidlig alder, hænger de sunde vaner ved resten af livet. 

Samtidig tror vi på, at vi i fællesskabet motiverer børnene til at udfordre grænser, sig selv og hinanden i samspillet. 

DGI byder på alsidige aktiviteter, og er ikke altid kombineret med sved på panden og højt tempo. Vores hensigt er, at komme omkring “det hele barn” og mærke hvor de er nu og her, for derved at støtte og opmuntre børnene i det, der kan være vanskeligt.