Målsætning

 • At børn og forældre oplever Tværfløjten som et bindeled i overgangen fra børnehave til skole.
 • At vi gennem leg og aktiviteter påvirker “det hele barn” så det trives og udvikles.
 • At vi ved en genkendelig og forudsigelig hverdagsrytme styrker børnenes tryghed, så de med lyst forholder sig nysgerrigt til omverden.
 • At børnene opmuntres og støttes i at styrke deres selvhjulpenhed.
 • At børnene styrkes og stimuleres til at danne venskaber.

At børn og forældre oplever Tværfløjten som en succesfuld overgang fra børnehave til skole.

Tiltag fra voksne

 • At børnene oplever de professionelle have et gensidigt konstruktivt samarbejde med forældre bl.a. med vidensdeling om barnets unikhed.
 • Vi vil gerne opnå, at børnene fortsætter med at lære på de måder, som hidtil har været vellykket for dem.
 • At vi gradvist introducerer børnene til SFO, børnehaveklassen og resten af skolen.
 • At Tværfløjtens pædagoger og lærere er kendt med skolen, børnehaven og SFO’en.

 

Tegn fra børn

 • At børnene udviser nysgerrighed til omverden.
 • At børnene lystigt forholder sig fortællende om deres børnehave.
 • At børnene danner gryende identitet/tilhørsforhold til Tværfløjten.
 • At forældre og børn føler sig trygge ved Tværfløjten og bibringer til dette.

Børn skal opleve glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse.

Tiltag fra voksne

 • Vi understøtter og griber børnenes spontane lyst til at udfordre verden.
 • Vi anvender vores fantastiske fysiske udendørsrammer til at inspirere og motivere børnene i deres kropslige udfoldelser.
 • Vi inspirerer ved at være rollemodeller.
 • Vi griber børnene, hvor de er og fange dem i deres individuelle interesser.
 • Vi indgår sammen med børnene i hele arbejds- processer – fra idé, beslutning, udførelse og evaluering.
 • Vi skaber rum for sansemotoriske erfaringsdannelser. Ydre- og indre sanser.
 • Vi tilbyder børnene finmotoriske udfordringer f.eks. tegne, skrive, klippe, perler eller lege med legoklodser.


Tegn fra børn

 • At børnene viser glæde ved bevægelse og kropslige udfoldelser.
 • At børnene bruger bevægelse i rollelege.
 • At børnene udvikler sig både fin- og grovmotorisk gennem tilpassede udfordringer.
 • At børnene udtrykker sig om de forskellige sanser.
 • At børnene med lyst udfordrer sig kropsligt og samtidig udviser omtanke til at mærke og passe på kroppen.
 • At børnene kan holde rigtigt på en blyant, klippe med en saks, tegne linjer. 
Børnene udfordrer og passer på deres krop

Tiltag fra voksne

 • Vi arbejder med emnet hygiejne og kost dagligt.
 • Vi laver afslapningsøvelser o. lign.
 • På vores turdage støtter vi børnene i at gå langt, og i at de får mulighed for at bruge kroppen på forskellige måder f.eks. klatre i træer, stikbold på stejlt skrående underlag eller at balancere på træer. 
 • Vi skaber en hyggelig og rar atmosfære under forfriskning.
 • Vi lærer børnene at gå på opdagelse i begreber om kroppen, hygiejne, kost og sanser i aktiviteten.

Tegn fra børn

 • At børnene udviser både mod og omtanke, når de udfolder sig kropsligt.
 • At børnene udviser vedholdenhed, når de går langt eller eksperimenterer med at bruge kroppen.
 • At børnene afsøger kropslig kunnen og begrænsninger.
 • At børnene giver udtryk for kropslig velvære, udmattelse og energi.
 • At børnene kender til sammenhængen mellem hygiejne og sundhed.

Børnene skal lære at indgå i fællesskaber og danne nye relationer.

Tiltag fra voksne

 • At vi støtter børnene i at danne legerelationer.
 • At børnene gradvis kommer med i skolens fælles morgensang.
 • At vi anvender pædagogiske anerkendende redskaber såsom f.eks. ‘Hvide kugler’ – hvor vi øver os i at være empatiske og hensynsfulde.
 • At vi støtter børnene i deres legerelationer. 
 • At vi voksne investerer tid i at lære børnenes unikhed.
 • At vi giver tid, rum og rammer til at børnene kan skabe nye legerelationer.
 • Samværet i Tværfløjten bygges op omkring voksen tilrettelagte aktiviteter, børnestyret leg og fri leg barn/barn. 
 • Vi sætter ord på børnenes forskelligheder og accepterer forskellige behov.
 • Vi holder venskabsuger.

Tegn fra børn

 • At børnene viser interesse i at indgå i lege.
 • At børnene viser interesse for de voksne.
 • At børnene accepterer hinandens  forskelligheder.
 • At børnene kan rumme at være i de forskellige fællesskaber.

Børnene skal udvikle deres empati.

Tiltag fra voksne

 • Vi sætter ord på deres verbale- og non verbale kommunikationsformer.
 • Vi skaber et ligeværdigt forhold under håndtering af konflikter, hvor børnene erfaringsdanner ved at sætte ord på hændelsen, hvordan de har det og hvordan de tror, den anden har det.

Tegn fra børn

 • At børnene hjælper og trøster hvis et barn slår sig.
 • At børnene sætter ord på, hvordan de har det.
 • At børnene sætter ord på et andet barns udtryksformer.
 • At børn udviser hensyn til hinanden under legen.
 • At børnene lytter til hinanden.
 • At børnene hjælper, hvis et barn er kommet til skade
 • At børnene anvender redskabet ‘Hvide kugler’ i dagligdagen.
Børnene skal opleve, at de hører til og bidrager værdifuldt til fællesskabet.

Tiltag fra voksne

 • Vi lytter til børnene.
 • Vi støtter børnene til at deltage i fællesskaberne.
 • Vi ser børnene og anerkender deres deltagelse.
 • Vi giver børnene mulighed for at give deres mening til kende og til få indflydelse.


Tegn fra børn

 • At børnene forholder sig nysgerrigt til fællesskabet.
 • At børnene tør række hånden op og sige noget.
 • At børnene tør at stå frem.
 • At børnene lytter, viser hensyn eller øver sig i at sætte grænser.
 • At børnene bidrager til indhold i legens udvikling.
 • At børnene viser glæde i fællesskabet

At kunne modtage, forholde sig til og handle hensigtsmæssigt på individuelle- og kollektive beskeder.

Tiltag fra voksne

 • At vi iværksætter voksenstyret individuelle- og gruppeøvelser.
 • At vi giver børnene mulighed for at tænke over hvordan aktiviteten skal forløbe og efterfølgende evaluere den i fællesskab.
 • At vi informerer via piktogrammer.
 • At vi under et given forhold sikrer den bedst mulige ramme for, at børnene kan modtage ny læring.


Tegn fra børn

 • At børnene udviser opmærksomhed, koncentration og refleksion i deres handlinger.
 • At børnene lytter, genfortæller og stiller spørgsmål.

   At stimulere børnene i den nærmeste udviklingszone. 

Tiltag fra voksne

 • At lave voksenstyrede aktiviteter, der afdækker børnenes kognitive færdigheder, så vi kan stimulere børnene i deres nærmeste udviklingszone.
 • At vi inddrager børnene i ‘hele arbejdsprocesser’.
 • At vi opmuntrer børnene til at udfordre deres grænser.


Tegn fra børn

 • At børnene viser nysgerrighed til at udfordre egne grænser.
 • At børnene udvikler strategier, tænker sig om og reflekterer over egne handlinger.
 • At børnene aflæser andres grænser og selv siger til og fra.

   

At få skabt følelsesmæssig selvbevidsthed og kunne udtrykke følelser.

Tiltag fra voksne

 • At vi voksne er rollemodeller og viser at alle følelser er okay. 
 • At vi voksne bruger redskaber så som at spejle børnene anerkendende.
 • At vi via voksenstyrede aktiviteter støtter børnene til at opnå en forståelse af deres følelser.
 • At børnene erfaringsdanner via f.eks. mindfulness, historielæsning og andre pædagogiske redskaber .
 • At vi griber nuet og lader legens spontanitet styre.

Tegn fra børn

 • At børnene udtrykker deres følelser ved f.eks. at de sætter ord på eller spontane udbrud – YESSSSSSSS.
 • At børnene handler hensigtsmæssigt på deres følelser.
 • At børnene håndterer konflikter positivt og konstruktiv. 
 • At børnene øver sig i at afstemme deres følelser til situation. 
 • At børnene udviser engagement. 
 

At støtte børnene i at opbygge et sundt selvværd

Tiltag fra voksne

 • Vi ser børnenes unikke personlighed; styrker og svagheder.
 • Vi ser barnet som det det er, i stedet for at fokusere på det det gør.
 • Vi skaber i hverdagsrytmen muligheder for, at barnet kan være, uden at skulle præstere noget.
 • Vi støtter omsorgsfuldt børnenes til- og fravalg af udfordringer. 
 • Vi griber børnenes initiativer og forholder os anerkendende.
 • Vi støtter børnene i, at alle følelser er okay og hjælper dem med at få sat ord på.

Tegn fra børn

 • At børnene udstråler, at de hviler i sig selv.
 • At børnene rummer deres følelser.
 • At børnene reflekterer og udtrykker deres tanker og følelser.
 • At børnene står fast på deres valg.

   At vi ved en genkendelig og forudsigelige hverdagsrytme styrker børnenes tryghed, så de med lyst forholder sig nysgerrigt til omverdenen.

Tiltag fra voksne

 • At børnene er omgivet af anerkendende omsorgsfulde voksne, der skaber tryghed og tydelige rammer
 • At vi lytter til nysgerrighed og motiverer børnene til at omsætte denne til handling.
 • At vi udviser forståelse for, at børn også kan have behov for restituere i perioder, før end de atter motiveret udforsker omverdenen.
 • At vi via dialogen skaber en tryghed hos børnene.

Tegn fra børn

 • Børnene udviser en rank kropsholdning.
 • Børnene forholder sig nysgerrig på omverdenen.
 • Børnene udstråler, at de hviler i sig selv.
 • Børnene stå frem og udtrykker holdninger.
 • Børnene skubber til deres grænser.

   At børnene opmuntres og støttes i at blive selvhjulpen.


Tiltag fra voksne

 • Vi fokuserer på at motivere barnet og dets lyst til at blive selvhjulpen.
 • Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og udvikling.
 • Vi støtter og hjælper barnet når der er behov.

Tegn fra børn

 • At børnene viser glæde og motivation i deres selvstændigheds dannelse.
 • At børnene bliver mere selvstændige.
 • At børnene prøver selv inden de beder om hjælp.
 • At børnene tager ansvar for hinanden.
 • At børnene udviser vedholdenhed.At børnene styrkes og stimuleres til at danne venskaber.

Tiltag fra voksne

 • Vi støtter op om barnets leg ved at guide i de situationer, hvor der er brug for det.
 • Vi inddrager børnene i viden om de ‘Hvide kugler’ som et pædagogisk redskab.
 • Vi igangsætter fælles aktiviteter, hvor børnene tilegner sig nye færdigheder og prøver af.
 • Vi er opmærksomme på, at vi som voksne er rollemodeller – både gennem ord og handling.
 • Vi fortæller børnene med vores sprog hvad det vil sige at være en god ven, om kvaliteter i venskabet og hvordan vi rummeligt behandler andre.

Tegn fra børn

 • Børnene tilegner sig og efterlever gradvist de sociale færdselsregler.
 • Børnene bliver opmærksomme på det gode de gør ved andre og det gode andre gør ved dem.
 • Børnene indgår i lege med andre og forhandler om legens udfald.
 • Børnene vurderer om de vil være en del af legen eller siger fra.
 • Børnene taler positivt om andre børn.
 • Børnene sætter ord på hvad en god ven er.