ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Tysk

I 5. - 7. klasse er faget obligatorisk. I 8. og 9. klasse er faget tilbudsfag.

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. 

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Delmål efter 7. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, som interesser, fritid, venner, familien og skolen 
 • turde udtrykke sig på tysk
 • læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om almindeligt forekommende emner, evt. med støtte i billeder 
 • skrive ord, udtryk og enkle sætninger inden for kendte emner
 • kende til ordstilling og ordklasser 
 • anvende computeren til tekstbehandling og kommunikation 
 • anvende ordbog
 • kende til eksempler på kultur- og levevilkår i Tyskland

Slutmål efter 9. klasse.

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

 • forstå hovedindholdet af talt tysk om centrale emner 
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner 
 • deltage i samtaler om centrale emner, herunder redegøre for noget oplevet eller læst 
 • læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster, inden for genkendelige emner 
 • søge og udnytte relevante informationer fra forskellige medier inden for genkendelige emner 
 • udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog. Sprog og sprogbrug
 • udtrykke sig forståeligt, hvad angår udtale og sætningsopbygning 
 • anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner 
 • anvende retstavning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig 

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

 • anvende strategier i forbindelse med kommunikation, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger 
 • vælge lyttestrategier i forhold til en given situation 
 • anvende forskellige læsestrategier 
 • udnytte it og mediers muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation 
 • anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol hensigtsmæssigt 
 • understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier
 • drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur 
 • anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende