ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Kontor@voresfriskole.dk

sådan er vi

Trivsel på Øster Åby Friskole og børnehave – sådan er det hos os.

I skolens værdigrundlag er der stor opmærksomhed på betydningen af god trivsel. Værdigrundlaget bygger på det Grundtvig-koldske skolesyn. Det indebærer forpligtende fællesskab, tryghed og rummelighed.

Vi har fokus på trivsel i skolen, i Tryllefløjten og SFO’en. Det gælder alle aktiviteter i hverdagen fra læring til fri leg.

Skolen (skolen dækker også over SFO og Tryllefløjten ) opbygger god trivsel og forebygger mobning og mistrivsel ud fra en anerkendende tilgang til børnene med nærværende, tydelige og engagerede voksne.

  

Skolens læringsmiljø er indrettet, så alle børn kan lære og udvikle sig fagligt, såvel som socialt. Børnene oplever forudsigelighed, helhed og tryghed i skolehverdagen. Dialogen er vigtig i alle led: børnene indbyrdes, de voksne og børnene imellem og mellem skolen og hjemmet. Skolen har altid tæt kontakt til forældrene. Gennem den åbne samtale oplever børn og forældre at blive taget alvorligt.

 

Alle ansatte, børn og forældre samarbejder dagligt om at fremme trivslen på skolen:

 • Lærere og pædagoger arbejder målrettet med at børnene trives godt i hverdagens aktiviteter. Der er fokus på at lære børnene, hvordan de selv kan gøre en indsats for at alle trives i gruppen/ klassen og i det store fællesskab på vores skole (forpligtende fællesskab)
 • Alle ansatte er opmærksomme på det enkelte barn og børnegruppens trivsel og handler hurtigt, når det er nødvendigt med en særlig indsats
 • Der arbejdes med trivsel i klasserne/børnegrupperne og i personalegrupperne. De gode trivselsaftaler tages op til debat, revision og evt. fornyelse. Det er vigtigt, at børnene føler medejerskab
 • De ansatte benytter bl.a. konfliktmægling til at hjælpe børnene i konkrete konflikter
 • På mindst et forældremøde årligt er trivsel et tema
 • Forældrene tilbydes samtaler i børnehaven og på alle klassetrin, hvor der bl.a. tales om det enkelte barns trivsel. Fra 2. klasse deltager eleven i samtalen
 • Ekstra samtaler kan altid aftales efter ønske fra skole eller hjemmet
 • Nye børn og forældre bydes velkommen ved en samtale med skolens/ børnehavens leder og en lærer/pædagog. Her modtager forældrene relevante oplysninger om skolens/ børnehavens hverdag og traditioner
 • Klassens/ gruppens forældre får orientering om, når nye børn er tilmeldt vores institution
 • Der er altid 2 gårdvagter på tilsyn i frikvartererne. Desuden praktiserer vi ”åbent lærerværelse”, hvor eleverne altid trygt kan henvende sig

 

Vi lægger i dagligdagen vægt på at:

 • Børn kan få lov til at være børn og udvikle sig i et stimulerende læringsmiljø med solid faglighed
 • Sang og musik har en fremtrædende rolle
 • Styrke den motoriske og fysiske udvikling gennem leg, bevægelse og idræt
 • Udvikle børns kreative evner, så de får lyst til at udtrykke sig mangfoldigt
 • Begynde dagen med fælles morgensang
 • Fortællingen indgår i hverdagens aktiviteter
 • Alle børn kender hinanden (fra børnehaven til 9. klasse). Dette opnås gennem fællesaktiviteter på tværs af klasserne i emnedage og -uger

Vores syn på børn:

 • Børn er i besiddelse af forskellige evner og vokser op i forskellige sociale miljøer
 • Børn udvikler sig i tempi afhængig af deres personlige udviklingstrin og modenhed
 • Børn udvikler sig individuelt og i samvær med andre
 • Børn udvikler sig også gennem konflikter

 

Vi forventer, at alle forældre:

 • Tager del i det forpligtende samarbejde mellem skole/børnehave – forældre/barn
 • Bidrager til fællesskabet ved at deltage i skolens fællesarrangementer ved at være engageret og ansvarsbevidst. Demokrati er medbestemmelse og medansvar
 • Viser tillid til skolen/børnehaven og er loyal over for fællesskabet
 • Taler om skolen/børnehaven på respektfuld og positiv måde
 • Viser interesse for deres barns/ børns skolegang og deltager ved forældremøder og klassearrangementer
 • Holder sig orienteret i den løbende information fra skolen i form af nyhedsbreve og meddelelser på Intra
 • Informerer om væsentlige ændringer, der har betydning for barnets dagligdag
 • Tager kontakt til skolen/ børnehaven, hvis eleven/ barnet ikke trives eller er ved at gå i stå i sin læringsproces
 • Opdrager deres barn til at være en god kammerat, der udviser respekt over for andre børn og voksne
 • Taler med deres barn om at reagere/hente hjælp, hvis et andet barn bliver drillet
 • Støtter barnet i at lytte til andre og til at tale ordentligt til lærerne, pædagogerne og andre børn
 • Sørger for at deres barn er udhvilet, har spist morgenmad, møder til tiden og har en god madpakke med
 • Hjælper barnet med at have de ting med, som skal benyttes i hverdagen – penalhus, brugbare blyanter m.m.
 • Overvejer grundigt fritagelse fra skolen
 • Giver besked om årsag til barnets fravær

 

Etiske retningslinjer for færden på Intra og andre digitale medier:

 • Overvej altid om det er det bedste forum for opslag
 • Skriv aldrig når du er vred
 • Vær anerkendende når du omtaler andre

 

Note: Definition på mobning:

"Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager hende" (Helle Høiby: Ikke mere mobning, 2002)