ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Natur-teknik

1.-2. klassetrin

Undervisningen tager udgangspunkt i den nære omverden. Undervisningen koncentreres om elevernes interesse for natur og teknologi i deres hverdag, og den bygger videre på den viden og kunnen eleverne har opnået om naturen, organismer, årets rytme og vejrfænomener i løbet af deres liv hidtil, herunder i børnehaveklassen. Glæden ved at gå på opdagelse, undersøge og skabe noget alene eller i fællesskab har en vigtig plads.

Undersøgelse

Kompetenceområdet undersøgelse omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

 • Undersøgelser i naturfag er naturfaglige mål og fokuserer på enkle undersøgelsesmetoder med brug af udstyr med udgangspunkt i iagttagelser og spørgsmål.
 • Teknologi og ressourcer fokuserer på undersøgelser af hverdagens enkle mekanismer.
 • Mennesket omhandler undersøgelser af sanserne.
 • Vand, luft og vejr fokuserer på undersøgelser af vand, lys og vejr.
 • Organismer omhandler undersøgelser af dyr, planter og svampe i den nære natur.

Modellering

Kompetenceområdet modellering består af fem færdigheds- og vidensområder:

 • Modellering i naturfag er naturfaglige mål og fokuserer på forskellen mellem virkelighed og model.
 • Teknologi og ressourcer i hverdagen sætter fokus på enkle afbildninger af genstande fra hverdagen.
 • Mennesket omhandler arbejdet med modeller af kroppen.
 • Vand, luft og vejr sætter fokus på årstider og vejr, herunder hvordan temperatur og nedbør kan illustreres.
 • Organismer fokuserer på brug af modeller til at få kendskab til dyrs og planters opbygning.

Perspektivering

Kompetenceområdet perspektivering omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

 • Perspektivering i naturfag er naturfaglige mål og fokuserer på at relatere forhold i det nære område til eleverne selv.
 • Teknologi og ressourcer i hverdagen fokuserer på ressourcer, som bruges i hverdagen.
 • Mennesket sætter fokus på sundhed, motion og adfærd i hverdag og skole.
 • Vand, luft og vejr fokuserer på forskelle og sammenhæng mellem Solen og Månen, i relation til døgn og årstider.
 • Organismer omhandler årets skiften og afledte forhold for de levende organismer.

Kommunikation

Kompetenceområdet kommunikation omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

 • Formidling fokuserer på fremvisning og fortælling om arbejdet i faget.
 • Ordkendskab fokuserer på tilegnelse og brug af fagord og begreber.
 • Faglig læsning og skrivning fokuserer på teksters opbygning og formål.

 

3.- 4. klassetrin

Undervisningen tager stadig afsæt i elevernes nære omverden, men temaerne perspektiveres både i forhold til tid, sted og menneskets samspil med naturen. Eleverne arbejder med at sammenstille og modstille iagttagelser og data samt at foretage enkelte generaliseringer. Der arbejdes med sammenhænge, som bygger på relationer mellem kendte ting og fænomener.

Undersøgelse

Kompetenceområdet undersøgelse omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

 • Undersøgelser i naturfag er naturfaglige mål og fokuserer på sortering af data samt forventninger til undersøgelsesresultater og -konklusioner.
 • Teknologi og ressourcer fokuserer på materialekendskab, sortering og enkel produktudvikling.
 • Mennesket sætter fokus på dissektion til sammenligning af anatomi og fysiologi.
 • Naturen lokalt og globalt fokuserer på indsamling, bestemmelse, klassifikation af organismer og geologisk materiale, samt organismers tilpasning.
 • Vand, luft og vejr sætter fokus på undersøgelser af atmosfærisk luft, lys og målinger af nedbør, vind og temperatur.


Modellering

Kompetenceområdet modellering omfatter seks færdigheds- og vidensmål:

 • Modellering i naturfag er naturfaglige mål og fokuserer på konstruktion, symbolsprog og design af modeller.
 • Teknologi og ressourcer fokuserer på elektriske kredsløb og forsyningssystemer i lokalområdet.
 • Mennesket sætter fokus på sammenlignende modeller af organismers opbygning og funktion.
 • Naturen lokalt og globalt sætter fokus på enkle kort, herunder digitale og signaturers betydning.
 • Vand, luft og vejr fokuserer på grafisk opstilling af egne vejrdata og sammenligning med aktuelle vejrudsigter.
 • Jorden og solsystemet fokuserer på Jorden, Solen og Månens indbyrdes bevægelser samt solsystemet.

Perspektivering

Kompetenceområdet perspektivering omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

 • Perspektivering i naturfag er naturfaglige mål og fokuserer på natur og teknologi her og andre steder samt før og nu.
 • Teknologi og ressourcer fokuserer på lineære produktionskæder og historisk teknologiproduktion.
 • Mennesket sætter fokus på levevilkår, livsstil og sundhedsfremmende faktorer.
 • Naturen lokalt og globalt fokuserer på naturområder i andre verdensdele og menneskets påvirkning af natur gennem tiderne.
 • Vand, luft og vejr sætter fokus på sammenligninger af vejr forskellige steder.        
 • Jorden og solsystemet sætter fokus på nutidig og tidligere tiders verdensbilleder.

Kommunikation

Kompetenceområdet kommunikation omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

 • Formidling fokuserer på forklaring og demonstration af faglige områder, der har været arbejdet med.
 • Ordkendskab fokuserer på begreber og forskellen mellem hverdagssprog, fagord og begreber.
 • Faglig læsning og skrivning fokuserer på forskellige naturfaglige teksttyper.

 

5.- 6. klassetrin

Der lægges vægt på, at eleverne får større sammenhæng og perspektiv i deres viden. Elevernes evne til at arbejde med komplekse forhold og abstrakte modeller udvikles gennem undervisningen samtidig med, at der fortsat arbejdes med undersøgelser samt oplevelser i natur og nærmiljø.

Undersøgelse

Kompetenceområdet undersøgelse omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

 • Undersøgelser i naturfag er naturfaglige mål og sætter fokus på enkle systematiske undersøgelser, selvstændigt design og forventninger til undersøgelsesresultater.
 • Teknologi og ressourcer fokuserer på undersøgelse af stoffer og materialer samt udvikling og vurdering af produkter.
 • Mennesket omfatter undersøgelser af kroppen og sammensætning af sunde måltider.
 • Natur og miljø sætter fokus på feltundersøgelse i naturområder.
 • Stof og energi sætter fokus på undersøgelser af forskellige energiformer, herunder stråle- og kemiskenergi.

Modellering

Kompetenceområdet modellering omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

 • Modellering i naturfag er naturfaglige mål og fokuserer på system- og procesmodeller og vurdering af disse.
 • Teknologi og ressourcer fokuserer på beskrivende modeller af processer og produkter.
 • Mennesket sætter fokus på modeller til forståelse af hørelse, syn og fordøjelse.
 • Natur og miljø sætter fokus på kredsløb og modeller af organismers samspil i naturen.
 • Stof og energi fokuserer på både modeller af vandkredsløbet og enkle molekyler.
 • Jordklodens forandringer fokuserer på enkle modeller af pladetektonik og jordklodens udvikling.

Perspektivering

Kompetenceområdet perspektivering omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

 • Perspektivering i naturfag er naturfaglige mål og fokuserer på anvendelse i samfundet, interessemodsætninger og bæredygtighed.
 • Teknologi og ressourcer fokuserer på udnyttelse af naturgrundlaget og ressourcebesparelser.
 • Mennesket sætter fokus på livsstil og levevilkår, samt på hvordan kost og motion har indvirkning på dette.
 • Natur og miljø sætter fokus på livets udvikling og interessemodsætninger ifm. menneskets forvaltning af naturen, lokalt og globalt.
 • Stof og energi fokuserer på energikilder, drivhuseffekt og bæredygtighed.
 • Jordklodens forandringer fokuserer på naturkatastrofer og deres betydning for menneskers levevilkår, samt på hvordan forskellige faktorer har betydning for landskabsdannelse.

Kommunikation

Kompetenceområdet kommunikation omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

 • Formidling og argumentation sætter fokus på argumentation med brug af fagbegreber.
 • Ordkendskab fokuserer på mundtlig og skriftlig brug af fagord og begreber.
 • Faglig læsning og skrivning fokuserer på multimodale tekster og tilegnelsen af naturfaglig viden gennemlæsning og skrivning.

 

 

Sproglig udvikling

Sproglig udvikling skal indgå i arbejdet med alle mål i de fire kompetenceområder. I faget natur/teknologi er sproglig udvikling eksplicit beskrevet i kompetenceområdet Kommunikation, som omfatter færdigheds- og vidensområderne formidling, ordkendskab og faglig læsning og skrivning. Mål for sproglig udvikling indgår primært i ordkendskab og faglig læsning og skrivning, og der er fokus på de fire dimensioner af det talte og det skrevne sprog; samtale, lytte, læse og skrive. Elevers evne til at kunne give en faglig relevant skriftlig fremstilling og udvikle et relevant fagsprog er helt centralt. Det er en central del af stofindholdet i natur/teknologi, at eleverne lærer at arbejde med multimodale tekster og de repræsentationsformer, der er knyttet til naturfagene.

It og medier

It og medier er centralt i undervisningen i natur/teknologi. It og medier indgår i faget på linje med mange andre fremstillingsmåder, hjælpemidler og informationskilder i en progression, der passer til elevernes faglige udvikling fra 1.-6. kl. Særligt er anvendelse af digitale redskaber vigtig, herunder digitale kort, digitale måleinstrumenter, digitale opslagsværker, informationssystemer samt digitale repræsentationer i form af animationer og simuleringer, der anskueliggør processer i naturen og i samfundet. It- og mediekompetencerne kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og sammenfald.

Innovation og entreprenørskab

Eleverne skal have kompetencer til at arbejde og tænke innovativt og entreprenant i forhold til natur og teknologi, der indgår som en naturlig del af fagets indhold og arbejdsmåde. Særligt for natur/teknologi er de tværfaglige aspekter, herunder de gensidige relationer mellem mennesket, natur, teknologi og samfund vigtige.

Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner:

Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling.