ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Matematik

Bhkl.- 3. klasse

Undervisningen bygger på de mange forudsætninger, som eleverne har, når de begynder i skolen.

Eleverne bygger videre på deres forskellige faglige erfaringer ved at deltage i lege, spil og undersøgelser på skolen og i dens omgivelser

Der arbejdes med opbygningen af grundlæggende talforståelse og der benyttes:

• tælleremser, f.eks. 1, 2, 3, ..., og 10, 20, 30, ...,

• tællematerialer

• tegninger, maleredskaber mv.

Den enkelte elev skal have mulighed for at udvikle egne metoder til antalsbestemmelse ved addition og subtraktion. Hovedregning, lommeregner og skriftlige notater indgår i et samspil i arbejdet med tallene.

Geometrien indledes med iagttagelser af og samtaler om dagligdags ting. Der inddrages geometriske betragtninger om form, symmetri og størrelsesforhold.

Indledende aktiviteter vedrørende måling af afstand, flade, rum og vægt inddrages.

Der arbejdes med enkle statistiske undersøgelser og chancebegreber.

Problemløsning er et vigtigt fagligt element i alle områder af faget og computeren kan inddrages.

Computeren bliver inddraget i en eksperimenterende arbejdsform.

Der introduceres dynamiske geometriprogrammer så som Geogebra samt præsentation af simple regneark.

 

4.- 6. klasse

På mellemtrinnet er det vigtigt, at eleverne opnår tillid til, at de gennem faget kan opbygge et alsidigt værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer. Gennem samarbejde skal eleverne have mulighed for at erkende fællesskabets betydning for tilegnelsen af faget.

Tallene som værktøj i matematikken.

I arbejdet med tallene beskæftiger eleverne sig med:

• udbygning af talforståelsen i et samspil mellem hovedregning, herunder overslagsregning, brug af      
   lommeregner og skriftlige notater

• positionssystemet

• undersøgelse af sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter

 

I arbejdet med de naturlige tal udvikler eleverne fortsat egne beregningsmetoder. Standardiserede regneopstillinger trænes. Der arbejdes med:

• udvidelse af de naturlige tal til de hele (positive og negative) tals område

• tallenes ordning og tallinjen

• koordinatsystemet, herunder sammenhængen mellem tal og tegninger

• ligheder og uligheder, variable som pladsholdere for tal

 

Talområdet udvides med decimaltal og brøker, og procentbegrebet indføres.

Færdighed i talbehandling skal ses i sammenhæng med, hvorledes lommeregner og computer kan anvendes ved gennemførelsen af beregninger.

Form og tegning som geometriens udgangspunkt heri indgår:

• tegning, måling og beregning

• beskrivelse og tolkning af figurer tegnet i ét plan som en arbejdstegning

• isometrisk tegning

• indledende iagttagelser vedrørende perspektivtegning

• forskellige metoder til at angive dybde i billeder

 

For at udbygge elevernes kendskab til målingsbegrebet, arbejdes der med:

• måling og beregning af omkreds, flade og rum

• metoder til bestemmelse af areal ud fra geometriske iagttagelser, fx at eleverne ræsonnerer sig til, at
   arealet af en trekant er halvdelen af en tilsvarende firkants areal

Computeren anvendes til tegning af og eksperimenter med geometriske figurer og til egne statistiske undersøgelser og chancebegreber.

I arbejdet med forhold, som vedrører elevernes liv, familiens liv og det nære samfundsliv benyttes en række faglige redskaber som tallene, grafisk afbildning og hjælpemidler fra statistik.

Problemløsning og arbejdsmetoder

I forbindelse med problemformulering og undersøgelser arbejder eleverne med at opstille hypoteser, som på dette trin har karakter af "at gætte og prøve efter".

Samtale om de faglige begreber og aktiviteter er centralt placeret i undervisningen. I fællesskab formulerer eleverne regler for de erfaringer og den indsigt, de har opnået.

7.-9. klasse

På dette trin kan eleverne i højere grad selvstændigt planlægge deres egne aktiviteter og faglige fordybelse i emner og områder. De kan på egen hånd og i samarbejde med andre tilegne sig nyt fagligt stof, og de kan arbejde med nye anvendelser af matematikken.

Beregning og tegning kan foregå ved hjælp af lommeregner og computer. Arbejdet med emner og problemstillinger kan derved koncentreres om, hvordan matematikken kan bidrage til at belyse foreliggende problemer.

 

Arbejde med tal og algebra

Der arbejdes med:

• formler, fx i forbindelse med beregning af rente og rumfang

• eksempler på formler vedrørende forhold i omverdenen også i tilfælde, hvor formlerne ikke udledes i
   forbindelse med undervisningen

• undersøgelse af "forandringer", fx sådanne, som findes i talfølger, figurrækker og mønstre, hvor eleverne
   forsøger at beskrive eller at opstille simple formler, som udtrykker sammenhængen

• ligefrem og omvendt proportionalitet

• funktionerne y = ax, y = ax + b, y=x2 og y = a:x i et nært samspil med praktiske problemer fra dagligdagen

• tabeller, grafer og ligninger som forskellige repræsentationsformer for funktioner

• grafisk afbildning i koordinatsystemet af andre funktioner

 

Arbejde med geometri

Gennem arbejdet med en tegnet gengivelse af virkeligheden skal eleverne have mulighed for at forstå, fortolke og selv fremstille tegninger og konstruktioner. Arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektivtegning indgår.

Der arbejdes med:

• grundlæggende geometriske konstruktioner og egenskaber ved geometriske figurer

• målestoksforhold, ligedannethed og kongruens

• beregninger ved hjælp af bl.a. Pythagoras sætning

• enhedscirklen og trigonometri

 

Matematik i anvendelse

 Eleverne arbejder bl.a. med:

• økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport og boligforhold

• lønopgørelser og skatteberegninger

• rentebegrebet, bl.a. i tilknytning til opsparing, låntagning og kreditkøb

 

Sandsynlighedsbegrebet indgår i forbindelse med behandling af datamaterialer. Vægten lægges på det statistiske sandsynlighedsbegreb. Simuleringer foretages ved praktiske øvelser.

Kommunikation og problemløsning

Ræsonnementer og abstraktioner præger i stigende grad arbejdet med faget, og mere præcise faglige og sproglige beskrivelser kan benyttes til at redegøre for tankegange og som led i kommunikationen.

Der indgår eksempler på, hvordan variable og symboler benyttes, når man beviser regler og sammenhænge i matematikken. I arbejdet med bl.a. geometrisk tegning vil der være mange muligheder for at formulere hypoteser og gennemføre ræsonnementer. Herved belyses en vigtig side af fagets arbejdsmetode.

Ved anvendelse af matematiske modeller tages der stilling til den forenkling af det foreliggende problem, som kan være indbygget i modellen. Det vil også være muligt at overveje hvilke værdinormer, der ligger bag valget af en bestemt matematisk model.

Digitale hjælpemidler anvendes i størst muligt omfang.

https://public.viggo.dk/oesteraabyfriskole/cms/webfiles/files/Skolen/L%C3%A6seplaner/F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20for%20faget%20matematik(3).pdf