ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Historie

Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historie-bevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende.

Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Vi inddrager historiens kanonpunkter i undervisningen.

Der undervises i historie på 1. - 9. klassetrin.

1. forløb: 1. - 2. klassetrin.

Der fortælles nordiske sagn og myter og græske sagn og myter. Stenalder, bronzealder og jernalder.

2. forløb: 3. - 4. klassetrin.

 • Historiske personer og befolkningsgrupper, som eleverne interesserer sig for, fx riddere, vikinger og konger
 • Andre civilisationer der var samtidige med Danmarks oldtid og vikingetiden, fx Egypten, Grækenland og Romerriget
 • Erfaringer, forklaringer og beskrivelser af historiske spor i lokalområder
 • Livet på landet og livet i byer samt flytning fra land til by
 • Undersøgelser og sammenligninger af aspekter ved forskellige tiders levevilkår, fx bolig, klædedragt, redskaber og transport
 • Årsager og motiver til befolkningsgruppers opbrud og vandringer samt konsekvenser af møder med andre kulturer

 

3. forløb: 5.-6. klassetrin. 

 • Fremstillinger fra Danmarks historie om kongemagt, kirke, landbrug, håndværk og industri
 • Kulturelle påvirkninger og deres betydning for dansk kultur, fx inden for arkitektur, musik og beklædning
 • Alliance- og blokpolitik i Norden og Europa
 • Krige og konflikter, der har haft betydning for Danmarks udstrækning og de nordiske landes indbyrdes forhold
 • Politiske og kulturelle betydningsfulde personers rolle for samfundsmæssige forandringer
 • Årsager og motiver til befolkningsgruppers opbrud og vandringer samt konsekvenser af møder med andre kulturer
 • Forskellige styreformer og deres betydning for forskellige samfundsgrupper
 • Samfundsforandringer og omvæltninger i Danmark og Europa
 • Udvikling og brug af teknologier i deres samfundsmæssige sammenhæng

 

4. forløb: 7. - 9. klassetrin.

 • Forskellige tolkninger og brug af dansk historie – i drøftelsen inddrages mulige bagvedliggende motiver og interesser
 • Arbejde med forskelige former for historiske kilder og forholde sig kritisk til kilders troværdighed, relevans og hensigt.
 • Samspil mellem globale og danske interesser inden for økonomi, kultur og politik, fx i forbindelse med handel, mission og ekspansion
 • Spørgsmål om, hvordan mennesker har eller er blevet organiseret i forskellige former for fællesskaber samt udviklingen af disse fællesskaber i historisk og samfundsmæssig sammenhæng
 • Årsager til og konsekvenser af større folkeflytninger
 • Forskellige tiders og kulturers opfattelse af demokrati
 • Kontinuitet og forandring i opfattelser af magt og ret samt beskrivelser af, hvordan magt og ret er blevet begrundet og legitimeret i national og global sammenhæng, herunder menneskerettigheder
 • Menneskerettigheder, som de er nedfældet i traktater og konventioner om borgernes rettigheder
 • Forskellige politiske værdikomplekser og ideologier samt deres forklaringer på relationer mellem produktion, fordeling og forbrug
 • Viden om og forudsætninger for folkestyrets indførelse i Danmark
 • Individets rettigheder og pligter under enevælden og forskellige stadier af demokratiske styreformer i Danmark – herunder ligestillingsspørgsmål
 • Udviklingen af danske kulturer som konsekvenser af møder med andre kulturer
 • Umiddelbare og langsigtede konsekvenser, som immigrationen fra Europa havde for mennesker og samfund i andre dele af verden – specielt i tidsrummet fra begyndelsen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900- tallet
 • Historiske baggrunde for samfundsmæssige problemer, fx global ulighed, miljøproblemer og konflikter, der har afsæt i kulturelle modsætninger
 • Muligheder og forhindringer for at løse globale konflikter og skabe en international retsorden, fx via FN, hjælpeorganisationer og krigsforbryderdomstole

Undervisningen bygger på følgende materiale:

 • Fagtekster og skønlitterære tekster som fx fremstillinger, fiktion og faktion, opslagsværker og atlas
 • Historiske kilder. Fx levn, skrevne kilder, foto, kunst, film
 • Varierede former for historiske fortællinger, der er produceret af eleverne, lærerne eller andre
 • Kulturlandskabet og museer, herunder historiske genstande og spor fra fortiden
 • Billede, film og lyd, herunder elektroniske medier, som eleverne anvender som informationskilde og som redskab til formidling.

Projektopgaven i 9. klasse inddrager i væsentlig omfang emner fra samfundsfag og historie.