ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Engelsk

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Tidlig sprogstart.

Vi har valgt, at engelskundervisningen begynder i børnehaveklassen for at skabe nysgerrighed og interesse for sproget og give eleverne mulighed for at anvende det engelske sprog naturligt og udvikle sproget gennem hele skoleforløbet.

Eleverne skal opnå fornemmelse for sproget lyde og turde øve og udtale engelske ord og sætninger, for at få et solidt grundlag og så stort ordforråd som muligt.

Eleverne skal forberedes til at anvende og udvikle sprog gennem hele skoleforløbet, så de også kan bruge det i et globalt samfund.

 

Mål for undervisningen i engelsk i børnehaveklassen-3. klasse:

Mundtlig kommunikation:

 • Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk
 • Eleven kan anvende de hyppigst forekommende ord og fraser
 • Eleven har viden om enkle fraser til at reagere på det sagte

Skriftlig kommunikation:

 • Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
 • Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle, fortællende tekster
 • Eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag
 • Eleven kan anvende enkle nutids- og datidsformer

Kultur og samfund:

 • Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag
 • Eleven kan fortælle om egne traditioner og egen dagligdag
 • Eleven kan forstå små historier om dagligdag i engelsksprogede samfund

Engelsk i børnehaveklassen.

Undervisningen foregår flere gange i løbet af ugen i korte sekvenser ved at lytte, synge, tale, tælle, øve ord og begreber, f.eks. ugedage/måneder, tale om vejret, lære farverne o. lign.

Der er stor fokus på mundtligheden og en legende tilgang, som appellerer til aldersgruppen. Undervisningen foregår i et trygt, positivt og aktivt undervisningsmiljø, med mange gentagelser, som hurtigt giver god mulighed for deltagelse.

Vi arbejder f.eks. med emnerne:

 • Numbers
 • Days of the week
 • Colours
 • Body parts
 • Clothes
 • Animals
 • The weather

Engelsk i 1. klasse.

Der undervises i sproget flere gange i løbet af ugen, f.eks. a’ 10-15 min. Engelsklæreren er samtidig dansklærer i klassen. Eleverne skal "lege sig" ind i sproget. Det skal være sjovt at lære engelsk.

Eleverne skal i løbet af året arbejde med dagligdags, konkrete emner, som fortsættelse fra børnehaveklassen. Både emner fra børnehaveklassen uddybes i arbejdet, samt arbejdet med andre emner. F.eks.:

 •  Numbers
 •  Colours
 •  Family
 •  Home
 •  My body
 •  The farm
 •  Christmas

Engelsk i 2. klasse.

Fokus ligger på det mundtlige, men skriftsproget inddrages også som støtte for sprogtilegnelsen.

Der vil blive lagt vægt på en praktisk og kreativ tilgang, og vi vil ligeledes bruge sange, sanglege, rim og remser.

Eleverne skal hele tiden udfordres fagligt, uden at tage pusten helt fra dem. Alle skal være nysgerrige med mod på og lyst til at sige noget. Det skal være sjovt.

Emnerne kan f.eks. være:

 • School
 • Hobbies
 • Animals and pets
 • Earth, sky, sun, moon and stars
 • The weather
 • The house
 • Family
 • Food
 • Halloween
 • Christmas

Engelsk i 3. klasse.

Der arbejdes stadig fortrinsvis mundtligt, men det skriftlige kommer mere og mere ind i undervisningen, bla. med små korte læsetekster, mere skriftsprog og introduktion til begynder grammatik.

Der vil blive lagt vægt på en praktisk og kreativ tilgang til emnerne.

Emnerne kan f.eks være:

 • School
 • Hobbies
 • Animals and pets
 • Earth, sky, sun, moon and stars
 • The weather
 • The house
 • Sports
 • Countries
 • Family
 • Food
 • Halloween
 • Christmas

 

Delmål 1 - efter 3. klassetrin

I første fase skal børnene møde fortællinger, musik, sproglege, rim og remser, præsenteres for sproget i funktion, for derigennem at nærme sig en genkendelse af sprogets små ord og dets melodi.

 

Delmål 2 - efter 6. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • lytte og forstå, imitere, svare på enkle spørgsmål og handle i dagligdags situationer på baggrund af kommunikation. Opøves i dramalege, dukketeater og små ekstemporalspil
 • stille spørgsmål og diskutere såvel korte skriftlige - som mundtlige oplæg
 • De skal tillige stifte bekendtskab med sproget formidlet gennem forskellige medier som TV, film, internet og bøger af passende sværhedsgrad

Delmål 3 - efter 9. klassetrin

 • forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • forstå hovedindholdet af lyd - og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige
 • følge med i og deltage i en samtale mellem flere indfødte sprogbrugere
 • deltage uforberedt i samtaler om kendte emner
 • fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt og sammen med andre
 • redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner
 • læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for mange forskellige genrer og inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form
 • afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen
 • udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for almindeligt forekommende sociale omgangsformer
 • udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt i at afpasse stilen efter modtager, situation og teksttype
 • anvende en basisviden om gængse teksters opbygning
 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for gængse emneområder
 • anvende synonymer eller omskrivninger
 • anvende en grundlæggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk inden for områder, der kan føre til misforståelser
 • have en udtale, der ligner britisk eller amerikansk sprogtone
 • anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner, når fokus er på den sproglige form
 • anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig
 • udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge engelsk uden for skolen
 • anvende, omskrive og bruge overbegreber, synonymer
 • lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation 
 • kunne lytte aktivt
 • abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante
 • læse for at få oplevelse og information eller for at tilegne sig stof
 • anvende skimming og skanning, når store tekstmængder skal overskues, eller der søges efter information
 • udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation
 • anvende ordbøger, grammatiske oversigter og bruge stavekontrol hensigtsmæssigt
 • anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser
 • gennemføre en aktivitet alene og sammen med andre
 • have basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i
 • arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og internettet
 • perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle politiske problemstillinger
 • benytte informationer fra engelsksprogede kilder i et vist omfang
 • belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat
 • anvende engelsk som fælles kommunikationsform i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af e-mail

Udviklingen i undervisningen

I forlængelse af skolens beskrevne læringssyn, ser vi på sprogundervisning i almindelighed som en kommunikativ handlen. Det er vigtigt, at de kommunikative aktiviteter veksler mellem at fokusere på indhold og på form. Undervisningen består af aktiviteter som:

 • fremmer den kreative sprogbrug ved at sætte gang i bl.a. hypotesedannelser og hypoteseafprøvninger
 • fremmer den nødvendige automatisering
 • anvender disse aktiviteter i såvel mundtlig som skriftlig form

Udviklingen i undervisningen fremgår af progressionen i de beskrevne delmål, som leder frem mod de beskrevne slutmål. Udviklingen kan kortfattet beskrives som følger:

 

 4. - 6. klassetrin

Hovedvægten lægges på elevernes arbejde med begreber og praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning og erfaring, ligesom de engelskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhænge er grundlaget for undervisningen. Der inddrages dramalege og små ekstemporalspil. De elementære læse-, skrive- og stave- færdigheder påbegyndes og bevidstgøres.

7. - 9. Klassetrin

Bearbejdelsen af oplevelser og erfaringer støttes i stigende grad af analytisk virksomhed og sproglig udfoldelse. Åbenhed og nysgerrighed overfor det anderledes er centrale drivkræfter i indlæringen. De generelle sprogfaglige dimensioner integreres videst muligt.

 

Slutmål efter 9. klassetrin.

Kommunikative færdigheder.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 

 •  forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen 
 •  forstå hovedindholdet af lyd - og billedmedier, hvor forskellige regionale og sociale sproglige varianter forekommer, når emnerne er  genkendelige 
 •  deltage i samtaler mellem flere indfødte sprogbrugere 
 •  deltage uforberedt i samtaler om kendte emner 
 •  gengive informationer og oplevelser
 •  redegøre for erfaringer og viden og udtrykke følelser og holdninger i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser 
 •  læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for genkendelige emner 
 •  søge og udnytte informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner 
 •  udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form 
 •  afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen. 

Sprog og sprogbrug 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 

 •  udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for gængse, sociale omgangsformer 
 •  udtrykke sig uformelt, mundtligt og skriftligt 
 •  afpasse udtryksformen efter modtager, situation og teksttype 
 •  anvende grundlæggende viden om teksters opbygning og sammenhæng inden for almindeligt forekommende teksttyper 
 •  anvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd inden for gængse emneområder 
 •  anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt 
 •  anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk, således at kommunikationen lykkes 
 •  udtale engelsk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner britisk eller amerikansk engelsk. 
 •  anvende viden om centrale grammatiske områder, når fokus er på den sproglige form 
 •  anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig. 

Sprogtilegnelse 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 

 •  udnytte mange af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen 
 •  anvende strategier i forbindelse med kommunikation, først og fremmest omskrivning, overbegreber og synonymer 
 •  vælge lyttestrategier i forhold til en given situation 
 •  abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante
 •  vælge læsemåde i forhold til teksttype og situation 
 •  anvende forskellige læsestrategier
 •  udnytte it og mediers muligheder til informationssøgning og kommunikation
 •  anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol hensigtsmæssigt 
 •  anvende viden om skriveprocessens faser 
 •  skrive fra idé til færdig tekst, herunder indsamle stof og disponere et indhold 
 •  vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave 
 •  understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer. 

Kultur- og samfundsforhold 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 

 •  Anvende viden om levevilkår, værdier og normer i engelsktalende lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier 
 •  Perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande 
 •  Vurdere forskellige kilders troværdighed, herunder informationer fra elektroniske medier 
 •  Anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel i og uden for skolen. 

Elevernes alsidige personlige udvikling.

Engelskfaget bidrager specielt til denne gennem det faktum, at selve det at tilegne sig et fremmedsprog, er en væsentlig faktor i udvikling af personlig, kulturel og folkelig bevidsthed. Sprogfagene i almindelighed og engelskfaget i særdeleshed er centrale i skolens formålsbestemte opgave med at være bindeled mellem barnets lille lokale verden, det store nationale - og det endnu større internationale samfund.

På Øster Åby Friskole anses det for væsentligt, at eleverne i løbet af skoletiden modtager mange og forskelligartede oplevelser f.eks. gennem fælles aktiviteter.

Skolen har en dækkende bestand af undervisningsmidler, som ikke mindst kommer engelskfaget til gode. Vi kan trække på skolens computere med internetadgang, og en forholdsvis righoldig samling af engelsksproget litteratur til alle alderstrin.

Eleverne lærer af egen erfaring, hvorledes et aktivt fremmedsprog kan være nøglen til indsigt og mange forskelligartede oplevelser af høj kvalitet.

Mødet med fremmede, at få sat navn på enkeltpersoner i stedet for grupperingens de andre og det deraf følgende personlige engagement, er alt sammen medvirkende til at opfylde den del af skolens målsætning, der retter sig mod et folkeligt fællesskab.

Det er skolens opfattelse, at oplæringen i brugen af fremmedsprog på alle planer er helt centralt, når skolen skal forberede eleverne til at leve i en globaliseret verden med frihed og folkestyre