ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Dansk

Efter 2. klasse.

Grundlaget for undervisningen er, at eleverne lærer gode arbejdsvaner og gode samværsformer.

Det talte sprog

 •  kan bruge talesproget i samtale, ved referat, fortælling, oplæsning og drama
 •  kan lytte aktivt

Det skrevne sprog - læse

 •  kan læse lette tekster og bruge læsestrategier
 •  kan genfortælle det væsentlige i en tekst
 •  kan give udtryk for, hvad de synes om tekster og andre udtryksformer (f.eks. billeder)
 •  kan anvende baggrundsviden til tekstforståelse
 •  kan bruge enkeltskabeloner til at strukturere sit stof 

Det skrevne sprog - skrive

 •  kan skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi og billeder
 •  kan skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr
 •  læse egne tekster op i mindre grupper
 •  kan stave til og bruge lydrette og hyppige ord i egne tekster
 •  kan skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift

Sprog, litteratur og kommunikation

 •  kender til forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
 •  er opmærksomme på sprogrigtigheden i teksterne
 •  ved, at sprog er opbygget af ord og sætninger
 •  kender til de forskellige ordklasser
 •  har viden omkring tema, genre, forløb og personskrildring

IT og kommunikation

 •   kan finde tekster ved at navigere på aldersvarende hjemmesider
 •   kan bruge enkle funktioner i tekstbehandling
 •   har viden om modtager og afsenderforhold i digital kommunikation

Færdighedsmål og vidensmål fra 6. klasse

Læsning:

For at opnå en funktionel læsekompetence skal der på mellemtrinnet især arbejdes med:

 • Forståelse af tekstens opbygning , sproglige udformning og formål i skønlitterære tekster og fagligtekster.
 • Elever kan læse ord i tekster der svarer til klassetrinnet hurtigt og sikkert.
 • Eleven skal kunne anvende forskellige læsestrategier til før-, under- og efterlæsning.
 • At give eleven oplevelse og læselyst.
 • Eleven kan gengive hovedindholdet af forskellige tekstgenrer
 • Eleven kan anvende grafiske modeller til at få overblikover teksters struktur og indhold.
 • Der arbejdes konstant med udbygning af elevers ordforråd.
 • Eleven kan vurdere teksters anvendelighed.
 • Eleven kan gennemføre billed- og fuldtekstsøgning.

Fortolkning:

 • Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne.
 • Eleven har viden om fortællertyper samt tekstens tid og rum.
 • Eleven kan anmelde litteratur, digte, sange, rap o.l.
 • Eleven har viden om, at sætte tekster i forhold til andre værker (intertekstualitet)
 • Eleven har kendskab til forskellige skøn- og faglitterære genrer

Kommunikation:

Der arbejdes videde med de gode samværs- og arbejdsformer fra begynderundervisningen. Derudover arbejdes der med:

 • Eleven kan lytte aktivt og bl. a. indgå i dialog og debat
 • Eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning, mundtlig fremstilling og drama.
 • Eleven skal stifte bekendtskab med norsk og svensk sprog og kultur.
 • Eleven kan fremlægge selvvalgte emner og mere bundne opgaver for klassen.
 • Eleven kan disponere og argumentere
 • Eleven kan videndele og samarbejde via internettet (Viggonet).
 • Eleven skal lære at vurdere konsekvenserne af ytringer på internettet.
 • Eleven skal bevidstgøres om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet.

Fremstilling:

Eleverne træner deres skriftlige udtryksfærdighed på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning.

Der lægges i stigende grad vægt på samspillet mellem teksttype, indhold og situation.

Der arbejdes med layout og skriftformer i såvel elevernes egne produkter som i publikationer. Der arbejdes med skriveprocessen herunder:

 • Eleven har viden om idéskrivning, brainstorm og mindmap.
 • Eleven har vide om manuskript og storyboard.
 • Eleven har viden om tekstopbygning (indledning – indhold– afslutning).
 • Eleven har viden om litterære virkemidler.
 • Eleven kan skrive i forskellige genrer.
 • Eleven kan revidere sin arbejdsproces frem mod næste produkt.
 • Eleven kan fremlægge sit produkt for andre.
 • Eleven kan afgrænse sætninger med relevante tegn, anvende afsnit og sætte komma.
 • Eleven kan stave alle almindelige ord sikkert og har kendskab til de almindelige bøjningssystemer.
 • Eleven kan skrive med en læselig håndskrift og på tastatur.
 • Eleven har viden om opsætning af tekst i håndskrift og tekstbehandling.
 • Eleven kan anvende enkel genretilpasset layout.

Andre udtryksformer:

 • Der arbejdes med andre udtryksformer, herunder medier, lyd, det stille og det levende billede samt teater og drama, i samspil med de øvrige fag.

 

7. - 9. kl.

Vi henviser til Undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål.