ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Beretning 2015

Bestyrelsesberetning april 2015

 

En ny tid:

En ny tid har været afsættet siden sidste generalforsamling. Forandringer i samfundet både i forhold til ny folkeskolereform og i forhold til ny arbejdstid for lærerne.

2013 var præget af lockout og ny lovgivning om lærernes arbejdstid, og 2014 blev året, hvor dette skulle implementeres på vores friskole.

 

Vi har på medarbejdersiden haft særligt fokus på implementeringen af lærernes nye arbejdstid. Dette har vi arbejdet med intenst lige fra visionsdrøftelser i foråret for lærere, ledelse og bestyrelse til udmøntning i ny arbejdstid med fuld tilstedeværelse.

Dette har vi evalueret i marts i år i forbindelse med endnu en visionsaften for lærere, ledelse og bestyrelse set i perspektivet af den skoleudvikling vi ønsker.

Vi har set på:

Hvilke værdier har den nye arbejdstid tilført vores skole?
Hvilke udfordringer har den nye arbejdstid givet vores skole?
Hvilket fokus skal vi have på den videre implementering?

Vores fokus er at skabe nye rammer for samarbejde og forberedelse for lærerne.

 

Skoleudvikling:

Undervisning og samvær er hele tiden på dagsordenen. I september sidste år afviklede vi et dialogmøde med jer forældre, skolens medarbejdere og bestyrelse, hvor vi drøftede de undervisningstilbud vi giver vores elever, og hvor vi også drøftede fremadrettede muligheder.

Henover efteråret har det også været på dagsordenerne på lærermøderne, og her i marts blev vi på vores visionsmøde med medarbejderne mere konkrete. Vi havde inviteret 2 lærere fra Nyborg Friskole, der fortalte om tidlig sprogstart – de fortalte levende og engageret om, hvordan de gør på deres skole.

Vi indfører tidlig sprogstart, og arbejder lige nu på at tildele ekstra timer til at varetage den del.

Herudover drøftede vi læringsrum og hvordan vi skaber de bedste rammer for vores elevers læring?

Hvad kan vi gøre mere af, og hvor skal vi videreudvikle vores dannelsessyn/læringssyn?

Vi drøftede samarbejdsformer, teams, læseplaner, fælles forenklede mål, læringsmål, evaluering, forældresamarbejde, rette/feedback m.m. – og det er vi naturligvis ikke færdige med – det er en del af vores handleplan for 2015/2016.

 

Vi ønsker at stå mål med folkeskolen – det betyder ikke, at vi nødvendigvis tilbyder det samme – men vi forholder os til, at vores elever skal være så stærkt rustet som muligt til deres ungdomsuddannelse både uddannelsesmæssigt og dannelsesmæssigt.

Vi ved, at meget af det vi gør virker. Det kan vi se på de elever vi hvert år sender videre. De klarer sig generelt rigtig godt.

 

Per gennemgik slides: Hvad gør vi på vores friskole?

 

Vejledning på vores friskole:

Med de reformer, der er vedtaget på skoleområdet og erhvervsskoleområdet følger der nye krav og markante ændringer i ansvars- og opgavefordelingen for såvel skolen som UU.

Vi skal alle, skole og UU, udfordre elevernes uddannelsesvalg, men denne opgave er nu blevet en opgave skolerne skal løfte, så flere unge tager en erhvervsuddannelse. Mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

Til august 2015 skal eleverne have mindst 02 i dansk og matematik for at kunne optages på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

På Øster Åby Friskole oplever UU-vejleder Nicoline Misser et fint samarbejde med skolen og ikke mindst skolens lærere. Vi er stille og roligt begyndt at forholde os til de markante forandringer, der er og har været på vejledningsområdet. UU er blevet reduceret, så det har allerede betydet mindre vejledning.

Eleverne i 8. klasse deltager i introduktionskurser i 5 dage. Kurserne skal omfatte en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Derudover kollektiv vejledning.

I år er der praktik for både 8. og 9. klasse, UU søger for det administrative, men det er elev og forældre, der finder og laver aftaler med et praktiksted.

Uddannelsesparathedsvurderingen er rykket frem fra 9. til 8. klasse. Vurderingen hviler på klare objektive kriterier for de faglige, sociale og personlige forudsætninger, herunder karakterer. Det er nu skolen, der er ansvarlig for parathedsvurderingen.

Nicoline har deltaget i forældremøder.

 

Økonomi

Generelt er vores skole og børnehave i en god udvikling. Der er pæn søgning. Denne udvikling og en målbevidst og regelmæssig budgetstyring har ført til pæne overskud i 2013, og nu også i 2014.

Årets resultat på 455.413 kr. er tilfredsstillende.

De store ekstraudgifter fra ombygningen i 2012 gjorde, at vi især i 2013 var særligt presset på likviditeten. I 2014 har vi fortsat arbejdet yderst bevidst på at forbedre likviditeten. Det har vi gjort ved  at  indarbejde besparelser/effektiviseringer i hele vores organisation under hensyntagen til, at vi bevarer kvaliteten i  vores skole, SFO og børnehavetilbud.

Det er stadig en udfordring, at vi ikke har politisk opbakning til de frie grundskoler – dennne kraftige reducering af statstilskuddets koblingsprocent har betydet, at vi har mistet mange penge. Vi har ikke opbakningen nu – er der et politisk bagland som understøtter vores skoletilbud og vil et kommende valg få betydning for os på dette område? Vi opfordrer jer til at tale med de politikere I kender.

Det kommende års takststigninger i skole, SFO og børnehave bliver lidt større end i de foregående år. Vi er bevidste om, at pengene er begrænsede flere steder i familierne grundet den generelle økonomiske situation i samfundet. Vi ønsker ikke, at nogen må vælge vores friskole og børnehave fra pga. økonomi. Alle børn skal have mulighed for at gå på vores friskole.

Denne ekstra takststigning vil bla gå til efter- og videreuddannelse af medarbejdere. Alle har allerede deltaget i:

Kursus i læringsmålstyret undervisning

Kursus/videndeling i tidlig sprogstart

 

Jeg gerne sige et særligt tak til Per og Elsebeth for stor bevågenhed om økonomien – det er et fast punkt på hvert eneste bestyrelsesmøde.

 

”Undervisningsfokus og læringstilgange”

 

Børnehaven:

I børnehaven er der lige nu 36 børn, og der er venteliste til

pladser på samtlige årgange,frem til 2017.

Børnehavens personale har lavet et årshjul, som bekriver aktiviteter i årets løb, der understøtter lærerplanstemaerne.

På området der omhandler kulturelle udtryksformer og værdier, har der f.eks. her i januar været en temamaddag, der bestod af en nytårskur. Her var alle børn hjemmefra klædt i deres fineste skrud, der var besøg af hele “den kongelige familie”, og begivenheden blev dækket af “TV2 `s Ulla Terkelsen”, ligesom “den kongelige livgarde” også var til stede, i fuldt udstyr.

Et eksempel på den sproglige kompetence, har der i forbindelse med Halfdan Rasmussens 100 års dag den 29. januar, været rim og remser på programmet i børnehaven. Der blev lagt ud med rim og remser af Halfdan, derefter har personalet sammen med børnene, taget hul på et stort projekt, hvor alle børn får deres eget personlige rim, et lille eksempel er Alberts rim : Albert er så stærk, han har også vokseværk, men det værste er den løse tand, for nu kan han kun drikke vand.

Kompetencer indenfor det personlige og sociale område er i spil hele året, børnehaven lægger bla. vægt på relationsdannelse, fællesskaber og trivsel, i et trygt og anerkendende børnehavemiljø

 

Børnehaveklassen:

Vi har indskrevet 12 børn i vores kommende BH-klasse til august 2015 – vi arbejder på at få flere børn inden skolestart.  Bl.a. tilbyder vi førskole fra maj 2015 for vores kommende børnehaveklasse.

Af de 12 børn er 6  børn fra vores egen børnehave. Dette er faktisk et helt ekstraordinært lavt børnetal til skolestart fra vores egen børnehave, og det er kun til skolestart i 2015, det ser sådan ud. I 2016 har vi 16 børn fra egen børnehave til skolestart 2016. Øvrige børn kommer fra andre børnehaver.

Der er ventelister til skolestart i vores børnehaveklasse de efterfølgende 2 år.

At vi har et mindre antal børn kan medføre ændrede muligheder for undervisning i indskolingen – her tænker vi på et andet samarbejde mellem BH-klassen og 1. klasse. Ledelsen og lærerne i pågældende klasser arbejder på at skabe de bedste rammer omkring indskolingen.

 

Vi har også haft øget fokus på udvikling af indskolingen.

Nye tilgange til undervisning bliver afprøvet i 1. Klasse. Bordene ude i siderne, taskerne på gangene.

Et eksempel:

1. klasse begynder i rundkreds og slutter af i rundkreds.

LÆSETID-ARBEJDSTID-SPISETID/højtlæsning. Det gælder om, at få eleverne til at være så selvhjulpne som muligt, så der er mere tid til at hjælpe de elever der endnu ikke har knækket læsekoden. ALLE skal udfordres på deres niveau.

LÆSETID, der er små kasser med bøger i, eleverne ved hvilken farve de læser i, så de kan meget nemt finde en ny bog.

ARBEJDSTID: nogle arbejder i A-B bøgerne, nogle spiller banko med bogstaver. Nogle fisker kapsler med ord, så læser de. Læreren bestemmer ikke hvad hver enkelt elev skal lave, men råder kun. Hvis et barn hellere vil matematik så får de lov. Ind imellem vises nye spil for hele klassen.

Der arbejdes med ordklasser, egennavne og navneord. Der tegnes, der er meddigtning, personbeskrivelse m.m.

Der er indført SOLSTOL, hver fredag kommer en elev til at sidde i stolen, hvor klassekammeraterne siger positive ting, de er ret gode til at se, hvordan vedkommende er. Bagefter spørges den, der har siddet i stolen, hvordan det var.  

De får alle en lille plakat til at have hængende derhjemme.

 

Nedslag på 5. Klasse:

5. klasse fik et  tilbud om at være med i projekt Dansetid. Det sagde de selvfølgelig ja til. Formålet med projektet var at lave et indlæg til www.dansetid.dk  - et website, der er under opbygning og efterhånden kommer til at indeholde færdige danse- og/ eller bevægelsesforløb til brug i undervisningen. Sitet henvender sig både til små og store elever.

Sofie havde på forhånd lavet koreografi til sangen "Undergrunden" af gruppen Panamah.

I løbet af 3 dage á 3 timer blev "Smile" - som produktionen kom til at hedde - indøvet i selv den mindste detalje og til sidst filmet ef en professionel fotograf.

Det var spændende at opleve hele processen fra sidelinjen - ja, faktisk så hele skolen med i frikvartererne.

Nu er 5. klasses "Smile" lagt op på Dansetid.dk – det blev efterfølgende vist.

 

I 6. Klasse har eleverne haft fokus på etik og moral i forhold til brug af nettet, facebook og om mobning via sociale medier.  Thomas fortalte herom:

9. klasse har i skriftlig dansk haft fokus på genren klumme. Her læste Marianne 2 klummer op skrevet af eleverne.

 

SFO:

I dette skoleår har vores SFO haft fokus på DGI, Sikring og skabelse af børneudfordringer i forhold til at udfordre/stimulere deres trivsel. Der er gang i udvikling af vækstmodel af Marianne Grønbæk, hvor de gradvis implementerer det i hverdagen. 

Også samarbejdet med børnehaven omkring forårs SFO i fokus. Der er 9 børn i alt.

 

Fysiske rammer:

Salen er ved at blive implementeret -  friskolelivet leves her i hjertet af friskolen - salen er et centralt omdrejningspunkt – dialog i fht til de emner vi er optaget af – eleverne nyder den – balkonen bliver også flittigt brugt.

Endvidere har der været fokus på at indrette forberedelseslokaler ligesom biblioteket er videreudviklet.

Vi fortsætter med stille og roligt at renovere vores friskole – det kan I se på nyt tag på sløjd, malede vinduer og døre, den gamle lederbolig er malet, gelænder her i salen m.m. Vi er heldige at have 2 pedeller, der mestrer flere håndværk.

 

Arrangementer på skolen:

Årligt har vi mange arrangementer på skolen, hvor vi samles: Forårskoncert, fastelavnsfest, adventsmøde, juletræsfest, forældredage – alle traditionsrige, festlige og velbesøgte og vidner om et stærkt friskolefællesskab. Tak for opbakningen.

Af nyere tiltag vil jeg lige nævne

Åben skole  - landsdækkende Åben skole – vi har haft besøgende, men ønsker at få endnu flere - hvad skal der til for at få flere til at deltage – hvordan kan vi gøre det?

 

Ny hjemmeside og facebook:

Vi er i fuld gang med etablering af en ny hjemmeside – der er i den kommende tid møder herom, og vi forventer at kunne gå i luften til sommer.

Facebook – vejen til de indtryk børnene fyldes af i hverdagen, og som I forældre hurtigt og tilgængeligt kan følge med i.

 

Støttekredsen

Vi har på vores friskole en støttekreds.

Støttekredsen startede for ca. 12 år siden som en udløber af bestyrelsens mange opgaver – et ønske om at få forældregruppen på banen. På en fri skole er det naturligt at inddrage forældrene og engagere alle i opgaver, der er med til at give oplevelser for alle, der er en del af friskolen.

Der er kommet flere og flere opgaver til støttekredsen – høvdingeordningen er veletableret, vores forældre ved, at de skal deltage i opgaver i løbet af skoleåret. Det virker.

Tiden er nu kommet til at nedlæggelse af støttekredsen som forening. Et nyt kommissorium er vedtaget og iværksættes nu.

Støttekredsen er bidrager til, at mange ting bliver til virkelighed – i år har overskuddet fra de forskellige arrangementer gået til legerekvisitter. Mange TAK for det. Vi er klar over, at vi fremadrettet skal være hurtigere til at beslutte os og få det købt, så alle de, der har sponsoreret penge kan se, at deres bidrag har gjort en forskel til glæde og gavn for eleverne.

Støttekredsen laver i løbet af skoleåret et fantastisk stykke arbejde, som i den grad er med til bidrage til de mange gode arrangementer vi afvikler. Tusind tak for jeres store og frivillige indsats. For jeres energi og engagement.

 

Bestyrelsens interne arbejde:

Vi afvikler bestyrelsesmøder ca. 7 gange pr. skoleår. Herudover dialogmøder, visionsmøder og øvrige arrangementer på skolen. Det er et betydeligt arbejde at være med i bestyrelsen – et ansvar. Derfor fylder bestyrelsens ansvar og opgaver også en stor del, hver gang vi starter et nyt friskoleår i bestyrelsen.

På intra kan I følge årets gang i bestyrelsen, vores dagsordener lægges ud og I kan til enhver tid henvende jer.

Tak til bestyrelsen for jeres bidrag og engagement for at gøre vores friskole til noget særligt.

 

Tak til en vellidt medarbejder:

Niels Chr. Hebsgaard har valgt at gå på pension til sommerferien 2015 efter 27 års ansættelse på Øster Åby Friskole.

Historie, religion, samfundsfag, natur og teknik og matematik er de fag som Niels Christian har varetaget. Du er en fortællingens mand.

Jeg har spurgt et par elever – de siger om dig: Sjov, god lærer, man har det altså bare rigtig godt med ham – dygtig og ved en hel masse – Niels Christian ved alt, så ham kan man bare spørge. Flot anbefaling at få. Tusind tak for din indsats, dit engagement, din lune og alt det du har lært eleverne her på vores friskole.

 

Skolens medarbejdere:

Tak til alle jer medarbejdere for jeres indsats og engagement på vores friskole – og tak for jeres tilgang til friskoleopgaverne. I varetager hver og en betydningsfulde opgaver, og gør en forskel for vores børn.

En stor tak for den gode dialog og det tillidsfulde samarbejde vi har med skolens ledelse Per og Merete.

 

Forældre:

Vi mærker et stigende engagement, dejligt at I skriver, ringer og møder os i dialog om de oplevelser vi på forskellig vis møder i vores dagligdag. Udgangspunktet for os er den helt nødvendige åbne dialog – både om det, der virker, og det, der ikke virker.

Den gode grundtone skal være i fokus – afsættet i samtalerne er vores værdigrundlag, og en tillidsbaseret tilgang til det I møder på vores friskole. Vi kan opleve tingene forskelligt, men dialogen er herom er helt afgørende – og vi vil den.

Tak for samarbejdet, tilliden, det forpligtende om det, der betyder alt for os alle – vores børn.

 

På vegne af bestyrelsen bag Øster Åby Friskole

Anne Tingager

Formand