ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Børnehaveklassen

Målet med arbejdet i børnehaveklassen.

Børnehaveklassen er med til at udvikle børnene og gøre dem fortrolige med skolen. Forberede dem bedst muligt på skolelivet. De skal tilegne sig viden og færdigheder, som der kan bygges videre på i deres skolegang fremover.

I børnehaveklassen lærer børnene:

 • Skolen at kende.
 • At tilegne sig gode arbejdsvaner.
 • At være sammen med mange børn og voksne.
 • At tage medansvar.
 • At samarbejde og tage hensyn til andre.
 • At videreudvikle selvtillid og få tillid til andre.
 • At udvikle sprog, bogstavernes form og lyd, talforståelse og begreber.
 • At bruge kroppen, udvikle sig motorisk eks. kaste, gribe osv.
 • At få viden om og kendskab til verden omkring sig.
 • At lege og være i et fællesskab, blive en del af det.
 • At lærer at lære.

At gå i skole skal være udfordrende og lærerigt. Vi tilsigter en sund udvikling. Det gøres ved at sammensætte dagen og året med forskelligartede aktiviteter, som har det mål, at styrke barnet som et selvstændigt menneske og som en del af fællesskabet.

 • "Jeg hører det og glemmer det"
 • "Jeg ser det og husker det"
 • "Jeg gør det og forstår det"

 

Leg og læring

Legen er en vigtig del netop i denne aldersgruppe. At lege er at lære.

 • At forstå
 • At kende forskel
 • At vente på tur
 • At danne venskaber
 • At bearbejde oplevelser og indtryk
 • At udvikle sig
 • At vise hensyn
 • At bruge sin fantasi
 • At blive klog og få viden

Legen er den bærende del af undervisningen i børnehaveklassen/ indskolingen. Børnene skal have god tid og gode rammer til at fordybe sig.

 

Social kompetence:

Igennem det der foregår i børnehaveklassen, forsøger vi at styrke og udvikle børnene socialt og personligt.

Vi giver børnene opmærksomhed og omsorg.

Styrker deres selvtillid og selvværd.

Lærer dem konfliktløsning / problemløsning - at samarbejde og tage hensyn til hinanden.

Vi sikrer os, at de føler sig trygge og glade ved at gå i skole.

Er tydelige og nærværende voksne.

 

Motorisk/ fysisk:

For at barnet kan lære, er det vigtigt at have styr på kroppen. Den fysiske udvikling er en forudsætning for al indlæring. Vi forsøger hver dag gennem leg og bevægelse - idræt - rytmik, at tilgodese det fysiske. Der er to fastlagte idrætstimer med omklædning og bad hver uge.

 

Den sproglige udvikling:

Sproget, det mundtlige, er en vigtig del af det at være sammen med andre, det er vigtigt at kunne forklare sig og ikke mindst at lytte. Gennem leg med sproget, skal barnet udvikle et rigt og nuanceret talesprog. Forstå indholdet i en historie og kunne genfortælle.  Miljøet i klassen opfordrer til nysgerrighed og interesse omkring det sproglige. Vi arbejder også med det skriftsproglige, ved legeskrivning, skriveretning . Hver dag  arbejder vi med sproglig opmærksomhed, som bl.a. omfatter lytte lege - rim og remser -  eksperimenterer med sætnings- og orddannelse - stavelser - forlyde – fornemmer og lærer bogstavernes navn, form og lyd, begreber, betydning af ord. Oplæsning, fortælling og det at kunne referere, og genfortælle.

Der arbejdes med forskellige emner/ temaer i løbet af året. Det kan f.eks. være Trafik, Min krop, Eventyr og Middelalderen.

Naturfaglige emner som at gå i dybden med et selvvalgt dyr, et land, skoven, havet osv.

 

Det matematiske / talforståelse:

Tilegne sig matematiske begreber. Opdage tallene funktion. Mængde forståelse - former - større end - mindre end. Opbygge talforståelse ved at  forbinde talnavn , talsymbol og  antal.   Det gør vi bl.a. ved at lege  med  tal, skrive tal, opgaver, tælleremser, spil og sange. Gennem leg tilegner vi os læring.

 

Engelsk i børnehaveklassen:

Engelskundervisning i børnehaveklassen har også en legende tilgang. Vi bruger spil, lege, sanglege, remser og aktiviteter.

Målet er at øge børnenes engelske ordforråd fra deres hverdag.

Styrke udtale af engelske ord.

 

Musikundervisning:

Der undervises i musik en time om ugen, af en af skolens musiklærere. Børnehaveklassen deltager i skolens forårskoncert.

 

Kommende klasselærer (fra 1. klase) underviser i børnehaveklassen en time om ugen. Målet er at børnene allerede der får en god kontakt, og at de lærer hinanden at kende. Det giver tryghed.

 

Når barnet begynder i børnehaveklassen er det vigtigt;

 • At have en rummelig skoletaske med plads til en A4 mappe
 • At der et penalhus med blyanter og viskelæder i tasken
 • At barnet møder frisk og udhvilet om morgenen
 • At barnet møder hver dag og til tiden

 

Forældresamarbejde:

Det forældresamarbejde, der begynder i børnehaveklassen, er grundlaget for de næste ti års samarbejde. Det er derfor vigtigt, vi er fælles om at få etableret et godt samarbejde fra starten. Vi  forventer, at I deltager i forældremøder og til arrangementer, både i jeres barns klasse og i skolens fællesarrangementer.